Home

จังหวัดนราธิวาสขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทดสอบคุณภาพของวัสดุการก่อสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

…………….

             ด้วยจังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งการกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัสดุและหน่วยทดสอบวัสดุครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่าง เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยแบ่งเป็นศูนย์ทดสอบวัสดุ จำนวน 14 ศูนย์ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคจำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี เพชรบุรี นครราชสีมา อุบลราธานี สกลนคร อุดรธานี พิษณุโลก เชียงใหม่ พะเยา สุราษฎร์ธานี กระบี่ และจังหวัดสงขลา ส่วน 63 จังหวัดที่เหลือได้จัดตั้งเป็นหน่วยทดสอบวัสดุให้บริการงานบริการวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ

             จังหวัดนราธิวาสจึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่สนใจทดสอบคุณภาพของวัสดุการก่อสร้างสามารถเข้ารับบริการทดสอบคุณภาพวัสดุการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 7351 5079

 

...................................