ซื้อโคมไฟถนนหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

คลิกเพิ่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม