เทศบาลเมืองนราธิวาส

เทศบาลฯ กำหนดจัดประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง

          เทศบาลเมืองนราธิวาส กำหนดจัดการประชุมประชาคมระดับชุมชนเมืองเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิชิตบำรุง (ชั้น 5) สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ประชาคมทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้แทนภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคธุรกิจ ผู้แทนกลุ่มต่างๆ ผู้แทนส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เทศบาลฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพิชิตบำรุง (ชั้น 5)             สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส