เทศบาลเมืองนราธิวาส

โครงการตลาดนัดรีไซเคิลสัญจร

          ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิลสัญจร  เพื่อสร้างกลไกการเรียกเก็บคืนขยะมูลฝอย   และส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ  โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ  ตามสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่เวลา  13.00 - 15.00 น. ดังนี้

วัน เดือน ปี

สถานที่

4 พฤศจิกายน 2563

มัสยิดกำปงปายง

5 พฤศจิกายน 2563

มัสยิดยะกัง 1

11 พฤศจิกายน 2563

ปากซอยรอฮิมพัฒนา (บือตง)

12 พฤศจิกายน 2563

ที่ทำการชุมชนมัดยามัน

18 พฤศจิกายน 2563

ที่ทำการชุมชนบางนาค

19 พฤศจิกายน 2563

สนามฟุตบอลหาดนราทัศน์

25 พฤศจิกายน 2563

ตลาดสดบาเละฮิเล

26 พฤศจิกายน 2563

ถนน ณ นคร (หน้าฐานวัชรีบำรุง)

 

          เทศบาล ฯ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะ  และนำไปขายได้ตามจุดที่กำหนด