เทศบาลเมืองนราธิวาส

แผนปฏิบัติงานฉีดพ่น 22 ก.พ - 27 ก.พ 64

          ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดแมลงพาหะนำโรค โดยกำหนดปฏิบัติงานช่วงเช้า เวลา 05.00 - 08.00 น และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น ตามจุดต่าง ๆ ดังนี้

          22 กุมภาพันธ์ 2564

ช่วงเช้า ชุดที่ 1  ชุมชนพนาสณฑ์
  ชุดที่ 2  ชุมชนบือตง
ช่วงบ่าย ชุดที่ 1  ชุมชนพนาสณฑ์
  ชุดที่ 2  ชุมชนบือตง 

      23 กุมภาพันธ์ 2564

ช่วงเช้า ชุดที่ 1  ชุมชนกำปงปายง
  ชุดที่ 2  ชุมชนมัดยามัน
ช่วงบ่าย ชุดที่ 1 ชุมชนกำปงปายง
  ชุดที่ 2  ชุมชนมัดยามัน

      24 กุมภาพันธ์ 2564

ช่วงเช้า ชุดที่ 1  ชุมชนยะกัง 1
  ชุดที่ 2 ชุมชนยะกัง 2
ช่วงบ่าย ชุดที่ 1 ชุมชนยะกัง 1
  ชุดที่ 2 ชุมชนยะกัง 2

     25 กุมภาพันธ์ 2564

ช่วงเช้า ชุดที่ 1  ชุมชนจือปอ
  ชุดที่ 2 ชุมชนกูแบบาเดาะ
ช่วงบ่าย ชุดที่ 1 ชุมชนจือปอ
  ชุดที่ 2 ชุมชนกูแบบาเดาะ

     27 กุมภาพันธ์ 2564

ช่วงเช้า ชุดที่ 1  ชุมชนบูรณะ
  ชุดที่ 2 ชุมชนกำปงตาโก๊ะ,สถานีดับเพลิง
ช่วงบ่าย ชุดที่ 1 ชุมชนบูรณะ
  ชุดที่ 2 ชุมชนกำปงตาโก๊ะ,สถานีดับเพลิง

          กรณีการพ่นหมอกควันภายในชุมชนตามแผนปฏิบัติงาน นั้น ขอให้ประธานชุมชนเป็นผู้ประสานงานและเข้าชี้จุดที่จะพ่นหมอกควัน หากไม่ได้รับการประสานจากประธานชุมชน จะทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนได้ กรณีฝนตกเจ้าหน้าทีจะไม่ออกปฏิบัติงาน