เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

             - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

             - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

             - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

             - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

             - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

       - รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ๐๒ / ๑)

       - บัญชีครุภัณฑ์

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form