แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)

ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏฺิบัติ