เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ๒๕๖๑-๒๕๖๓)ฉบับปรับปรุง

ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการ

สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง

โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดเลขที่ตำแหน่งส่วนราชการ

แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง