เทศบาลเมืองนราธิวาส

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

กองการเจ้าหน้าที่

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล  งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง  งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ  งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง  งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  การคัดเลือก  การย้าย  การโอน  การรับโอน  การคัดเลือกเพื่อรับโอน  งานบรร่จุและแต่งตั้ง  งานจัดทำ  ควบคุมตรวจสอบ  แก้ไข  บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ  งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  งานประเมินผลการปฏิบัติราชการงานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้างและค่าตอบแทน  งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  งานการประเมินเพื่อเลือนวิทยฐานะข้าราชการครู  งานการลาทุกประเภท  งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท  งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน  งานแผนพัฒนาบุคลากร  งานฝึกอบรม  งานการรักษาวินัย  การดำเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์  งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  งานการพ้นจากราชการ  งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  งานบริการข้อมูลสถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 งาน 2 ฝ่าย  ประกอบด้วย

          1.  งานธุรการ

           2.  ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง

           3.  ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

1.  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย  และงานดังต่อไปนี้

 • งานสารบรรณ
 • งานดูแล  รักษา  จัดเตรียม  ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
 • งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
 • งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานการเงิน  การบริหารและควบคุมงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่
 • งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ  จัดทำ  จัดซื้อ  จัดจ้าง  เบิกจ่าย  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ
 • งานจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินเดือน  เงินสวัสดิการของกองการเจ้าหน้าที่
 • การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2.  ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  งานสิทธิและสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  งานวางแผนอัตรากำลังและงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

          2.1  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 • การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล
 • การบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย  การโอนและการรับโอน       
 • งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 • งานการสรรหาที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  การสอบคัดเลือกและการคัดเลือก
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

         2.2  งานสิทธิและสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

 • การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 • การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
 • งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้างและค่าตอบแทน ตลอดจนการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
 • งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท
 • งานการลาทุกประเภท
 • การบันทึกระบบสารสนเทศข้อมูลทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (สปสช.)
 • การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          2.3  งานวางแผนอัตรากำลัง

 • การจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
 • งานทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
 • งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
 • งานบริการข้อมูลสถิติ
 • งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
 • งานการตรวจสอบและวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลังของเทศบาล
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          2.4  งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

 •  งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน
 •  งานวางแผนพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การลาศึกษาต่อ ฯลฯ
 •  งานสนับสนุนเสริมเสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
 •  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3.  ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา งานสิทธิและสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษา งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

          3.1  งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา

 •  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 •  การจัดทำโครงสร้างและแผนอัตรากำลังของพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและบุคลากรทางการศึกษา
 •  การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน และการรับโอน
 •  งานประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู
 •  งานการสรรหาที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือก
 • งานทะเบียนประวัติของพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          3.2  งานสิทธิและสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษา

 •  การลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่นๆ ของพนักงานครูและลูกจ้าง
 •  งานสวัสดิการพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้า่งประจำและบุคลากรทางการศึกษา
 •  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและบุคลากรทางการศึกษา
 •  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและบุคลากรทางการศึกษา
 •  งานการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่
 •  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          3.2  งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

 •  งานจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกฏหมายและหลักฐานของงาน
 •  งานสนับสนุนส่งเสริมการรักษาวินัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
 •  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form