เทศบาลเมืองนราธิวาส

e-GP

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 34 รายเป็นระยะเวลา 15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้านให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศ เป็นผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนราธิวาสโดยสามารถดูประกาศดังกล่าวได้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสและทาง Facebook Fanpage : เทศบาลเมืองนราธิวาส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7351 2088.ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form