เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

สถานธนานุบาล

สถานที่ตั้ง
          สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 305/2 ถนนภูผาภักดี ด้านหลังธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส

สิ่งของที่สามารถนำมาจำนำได้
          ๑. ทองคำ
          ๒. เพชร พลอยที่สามารถประเมินราคาได้
          ๓. นาฬิกา
          ๔. เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการก่อสร้าง
          ๕. เครื่องยนต์
          ๖. กล้องถ่ายรูป
          ๗. สิ่งของเบ็ดเตล็ดที่สามารถประเมินราคาได้
          ๘. โทรศัพท์มือถือ

: : สิ่งของที่นำมาจำนำได้ต้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่แตกหักเสียหาย และอยู่ในความนิยมต้องการของตลาด : :

สิ่งของที่ไม่สามารถจำนำได้ มีดังนี้
          ๑. โฉนดที่ดินรวมถึงหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท
          ๒. รถยนต์
          ๓. รถจักรยานยนต์
          ๔. สิ่งของที่ต้องมีทะเบียนควบคุม
          ๕. สิ่งของที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ

สิ่งที่จะต้องนำมาแสดงเมื่อนำสิ่งของมาจำนำ          
          ๑. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาจำนำ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ
          ๒. เอกสารที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของทรัพย์ที่นำมาจำนำ (ถ้ามี)

สรุปกระบวนงานบริการ

ที่
กระบวนงานบริการ
ระยะเวลาการให้บริการ (เดิม)
ระยะเวลาการให้บริการ (ใหม่)
1
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
10 นาที/ราย
4 นาที /ราย
2
การจัดเก็บภาษีป้าย
10 นาที /ราย
3 นาที/ราย
3
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
8 นาที/ราย
3 นาที/ราย
4
การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
10 นาที/ราย
4 นาที/ราย
5
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
60 วัน/ราย
30 วัน/ราย
6
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
60 วัน/ราย
30 วัน/ราย
7
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
60 วัน/ราย
30 วัน/ราย
8
การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2 ชม./ราย
20-30 นาที/ราย
9
การออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
2 ชม./ราย
20-30 นาที/ราย
10
การออกใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
2 ชม./ราย
20-30 นาที/ราย
11
การออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร
2 ชม./ราย
20-30 นาที/ราย
12
การออกใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด
2 ชม./ราย
20-30 นาที/ราย
13
การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2 ชม./ราย
20-30 นาที/ราย
14
การตรวจสถานที่ก่อเหตุรำคาญและเรื่องร้องเรียน
10 วัน/ราย
6 วัน/ราย
15
การรับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
10 นาที/ราย
5 นาที/ราย
16
การรับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้พิการ
10 นาที/ราย
5 นาที/ราย
17
การรับแจ้งการเกิด
8 นาที/ราย
5 นาที/ราย
18
การแจ้งการตาย
8 นาที/ราย
5 นาที/ราย
19
การรับแจ้งย้ายที่อยู่
8 นาที/ราย
5 นาที/ราย
20
การกำหนดเลขที่บ้าน
7 วัน/ราย
7 วัน/ราย
21
การทำบัตรประจำตัวประชาชน (ครั้งแรก)
10 นาที/ราย
7 นาที/ราย
22
การทำบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเดิมหมดอายุ)
10 นาที/ราย
7 นาที/ราย
23
เกิดเพลิงไหม้
ดำเนินการทันที
ดำเนินการทันที
24
ขอน้ำอุปโภคบริโภค
3 ชม./ราย
2 ชม./ราย
25
ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนหรือกีดขวางทางจราจร
ดำเนินการทันที
ดำเนินการทันที
26
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
-

ให้แจ้งตอบรับการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

สำนักการช่าง

การขออนุญาติปลูกสร้างบ้านหรืออาคาร
          หลักฐานการขออนุญาต
     ๑. หนังสือขออนุญาตปลูกสร้าง
     ๒. สำเนาภาพถ่ายโฉลดที่ดิน / น.ส.3 / สค.1 (กรณีที่ติดจำนอง ให้ผู้รับจำนองยินยอมด้วย)
     ๓. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของอาคารก่อสร้างในที่ดินของผู้อื่น)
     ๔. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
     ๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     ๖. แบบแปลนแผนผังและรายการประกอบแบบ
     ๗. รายการคำนวณ 1 ชุด
     ๘. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินข้างเคียง ในกรณีใช้ผนังร่วมกันพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาโฉนดที่ดิน
     ๙. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
     ๑๐. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน
     ๑๑. หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้อื่นดำเนินการแทน

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
       หลักฐานการขออนุญาต
     ๑. สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ 1 ฉบับ
     ๒. หนังสืออนุญาต 
     ๓. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของอาคาร