เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

          เทศบาลเมืองนราธิวาส กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่  20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภูผาภักดี (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสเทศบาลฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form