เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

แผนปฏิบัติงานพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดแมลงพาหะนำโรค

ข่าวประชาสัมพันธ์

…………….

                 ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดทำแผนปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควัน/ละอองฝอย
กำจัดแมลงพาหะนำโรค โดยกำหนดปฏิบัติงานช่วงเช้าเวลา ๐๕.๐๐ –  ๐8.0๐ น. และ ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น.  ตามจุดต่าง ๆ  ดังนี้

 

วัน/เดือน/ปี

ชุดที่

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

11 พฤษภาคม 2564

ชุดที่ 1

- โรงเรียนเทศบาล 4

- โรงเรียนเทศบาล 4

ชุดที่ 2

- โรงเรียนเทศบาล 1

- ศูนย์เด็กเล็กนราธิวาส

- โรงเรียนเทศบาล 1

- ศูนย์เด็กเล็กนราธิวาส

12 พฤษภาคม 2564

ชุดที่ 1

- โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

- โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

ชุดที่ 2

- โรงเรียนเทศบาล 2

- โรงเรียนเทศบาล 2

13 พฤษภาคม 2564

ชุดที่ 1

- โรงเรียนเทศบาล 6

- โรงเรียนเทศบาล 6

ชุดที่ 2

- โรงเรียนเทศบาล 3

- โรงเรียนเทศบาล 3

14 พฤษภาคม 2564

ชุดที่ 1

- โรงเรียนเทศบาล 5

- โรงเรียนเทศบาล 5

ชุดที่ 2

- โรงเรียนสวนสวรรค์

- โรงเรียนสวนสวรรค์

15 พฤษภาคม 2564

ชุดที่ 1

- บ้านพักหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส

- บ้านพักนายอำเภอ

- บ้านพักผู้พิพากษา

- สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส

- สนามกีฬา

- โรงยิม

 

ชุดที่ 2

 

- ถนนบายพาส

- ร้านขายต้นไม้สามแยก กศน.

- ร้านขายต้นไม้นราการ์เด้นท์

  • กรณีการพ่นหมอกควันภายในชุมชนตามแผนปฏิบัติงาน นั้น ขอให้ประธานชุมชนเป็นผู้ประสานงานและ

เข้าชี้จุดที่จะพ่นหมอกควัน หากไม่ได้รับการประสานจากประธานชุมชน จะทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน
ได้กรณีฝนตกเจ้าหน้าที่จะไม่ออกปฏิบัติงาน

..........................................

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form