เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน เมษายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

…………

                เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน เมษายน 2564 จำนวน 37 ราย เป็นระยะเวลา 15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ เป็นผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้าน ขอให้แจ้งที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยสามารถดูประกาศดังกล่าวได้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7351 2088

 …………………………………

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form