เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

กิจกรรมโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิลสัญจร

ข่าวประชาสัมพันธ์

…………

          ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิลสัญจร เพื่อสร้างกลไกการเรียกเก็บคืนขยะมูลฝอย  และส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ  ตามสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่เวลา  13.00 - 15.00 น. ดังนี้

 

วัน เดือน ปี

สถานที่

5 พฤษภาคม 2564

มัสยิดกำปงปายง

6 พฤษภาคม 2564

มัสยิดยะกัง 1

12 พฤษภาคม 2564

ปากซอยรอฮิมพัฒนา (บือตง)

13 พฤษภาคม 2564

ที่ทำการชุมชนมัดยามัน

27 พฤษภาคม 2564

ที่ทำการชุมชนบางนาค

          เทศบาล ฯ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะ  และนำไปขายได้ตามจุดที่กำหนด

…………………………………………

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form