เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

แผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

……….

               ด้วยจังหวัดนราธิวาส ได้ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้างตามแผนดังกล่าว ในเส้นทางพื้นที่เป้าหมาย คือ ถนนภูผาภักดี ตั้งแต่วงเวียนนกสันติภาพ ถึง หน้าธนาคารกรุงเทพ สาขานราธิวาส ระยะทาง 0.95 กิโลเมตร

               เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณถนนภูผาภักดี ตั้งแต่วงเวียนนกสันติภาพ ถึง หน้าธนาคารกรุงเทพ สาขานราธิวาส ครัวเรือนละ 1 คน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมพิชิตบำรุง ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัดโดย ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลในจุดที่เตรียมไว้

………………………………..

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form