เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

…………

               เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอแจ้งให้ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หากมีการย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นต้องไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือนกันยายนของปีงบประมาณที่ย้ายภูมิลำเนา    และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่องในเดือนตุลาคม ปีงบประมาณถัดไป

               เทศบาล ฯ   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับทราบโดยทั่วกัน   

............................................

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form