เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเอนกประสงค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

…………….

              จังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้พัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เป็นหลักฐานในการติดต่อรับบริการ ตลอดจนใช้ในการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่างๆ เช่น โครงการความช่วยเหลือของรัฐบาลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) เป็นต้น ซึ่งการประมวลผลจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน พบว่าบุคคลผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีชื่อในทะเบียนบ้านบางส่วนยังไม่ได้รับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ซึ่งไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรครั้งแรกภายในกำหนด 60 วัน ตามกฎหมาย และประชาชนกลุ่มผู้เปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น ทำให้เข้าไม่ถึงสิทธิ สวัสดิการและความช่วยเหลือจากภาครัฐ ดังนั้น เพื่อให้คนไทยได้มีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายสำหรับใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตนและได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการภาครัฐและเอกชน

               สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนราธิวาส จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card)เช่น เด็กที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์และประชาชนกลุ่มผู้เปราะบางสามารถมาทำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลได้ ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนราธิวาสสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนราธิวาสหมายเลขโทรศัพท์ 0 7351 5864

 

...................................

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form