เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

เทศบาลฯ ขอประชาสัมพันธ์ถึงนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องที่มีคนต่างด้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

…………….

                    ด้วยคณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย เพื่อพิจารณาคำร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายฯ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และเพื่อให้การดำเนินการพิจารณาคำร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้ยื่นคำร้องฯ ที่พบประวัติการกระทำความผิด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ มีความประพฤติดีและไม่เคยรับโทษคดีอาญา เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ กรณีได้รับโทษในคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี     นับถึงวันที่ยื่นคำร้องและหากผู้ยื่นคำร้องฯ ศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุก แต่ให้รอการลงโทษก็ถือว่าผู้ยื่นคำร้องได้รับโทษจำคุก แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาความประพฤติของผู้ยื่นคำร้องเป็นสำคัญ อีกทั้งผู้ยื่นคำร้องต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่นคำร้อง ฯ เพื่อแสดงว่า ไม่มีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดในกฎกระทรวง กำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นฐานในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563

                    เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง      ที่มีคนต่างด้าวในความดูแลที่มีความประสงค์จะขอสัญชาติและขอสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย ได้ดำเนินการตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนราธิวาสหมายเลขโทรศัพท์ 0 7351 5864

 

...................................

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form