เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

…………….

             จังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งจากสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก ซึ่งได้ทบทวนขั้นตอนการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อให้คนต่างด้าวดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

             สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนราธิวาส จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ  (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่ได้รับผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและได้รับอนุญาตให้ทำงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนราธิวาสหมายเลขโทรศัพท์ 0 7351 5864

...................................

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form