เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

สรุปผลการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

…………

          การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564    สรุปผลการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) ดังนี้

ลำดับที่ 1 นายไพซอลอาแว                  ได้คะแนน 10,668

ลำดับที่ 2 นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์         ได้คะแนน 7,648          

          โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสอทธิเลือกตั้ง   28,397 คน และมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับการเลือกตั้ง19,725 คน คิดเป็นร้อยละ 69.46 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form