เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

กองสวัสดิการสังคมย้ายห้องปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน

          ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ย้ายห้องปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน โดยมาปฏิบัติงาน ณ อาคาร Mini TK หน้าอาคารสำนักงานเทศบาล ทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และประชาชนทั่วไป โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปโดยให้บริการ ดังนี้
          1. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
          2. รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ
          3. รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
          4. ยื่นคำขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ
          5. สงเคราะห์ผู้ยากไร้ / ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
          จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ และรับบริการได้ ณ สถานที่ดังกล่าว

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form