เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำผู้ที่จะสมัครฯ จะต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษี

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ำผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี จะต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นผู้ไม่เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.4/2 ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่ได้กำหนดไว้

ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีครั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2561, 2562 และ 2563 โดยหลักฐานการเสียภาษีดังกล่าวอาจใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ (ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 หรือ ภ.ง.ด. 94) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง

2. สำเนาใบเสร็จรับเงินชำระภาษีของกรมสรรพากร ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง

กรณีหลักฐานการเสียภาษีดังกล่าวข้างต้นสูญหาย ให้ติดต่อสรรพากรอำเภอหรือสรรพากรพื้นที่ที่เคยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 หรือ ภ.ง.ด. 94) เพื่อขอคัดสำเนาแบบแสดงรายการเสียภาษี

ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี รายใดเป็นผู้ไม่มีเงินได้พึงประเมินที่จะเสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.4/2

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form