เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

แผนพ่นหมอกควัน ประจำวันที่ 1-6 มีนาคม 2564

          ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดแมลงพาหะนำโรค โดยกำหนดปฏิบัติงานช่วงเช้า เวลา 05.00 - 08.00 น และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น ตามจุดต่าง ๆ ดังนี้

          1 มีนาคม 2564

ช่วงเช้า ชุดที่ 1  ชุมชนฮูยงตันหยง,ศูนย์เครื่องจักรกล,สวนอาหารริมน้ำ
  ชุดที่ 2  ชุมชนกำปงบารู 1
ช่วงบ่าย ชุดที่ 1 ชุมชนฮูยงตันหยง,ศูนย์เครื่องจักรกล,สวนอาหารริมน้ำ
  ชุดที่ 2  ชุมชนกำปงบารู 1

      2 มีนาคม 2564

ช่วงเช้า ชุดที่ 1  ชุมชนกำปงบารู 2
  ชุดที่ 2  ชุมชนกำปงบารู 3
ช่วงบ่าย ชุดที่ 1 ชุมชนกำปงบารู 2
  ชุดที่ 2 ชุมชนกำปงบารู 3

      3 กุมภาพันธ์ 2564

ช่วงเช้า ชุดที่ 1  ชุมชนรายอบือรากะ
  ชุดที่ 2 ชุมชนโต๊ะกอดอร์
ช่วงบ่าย ชุดที่ 1 ชุมชนรายอบือรากะ
  ชุดที่ 2 ชุมชนโต๊ะกอดอร์

     4 กุมภาพันธ์ 2564

ช่วงเช้า ชุดที่ 1  ชุมชนกาแลปาแย
  ชุดที่ 2 ชุมชนหลังตลาดสด
ช่วงบ่าย ชุดที่ 1 ชุมชนกาแลปาแย
  ชุดที่ 2 ชุมชนหลังตลาดสด

     5 มีนาคม 2564

ช่วงเช้า ชุดที่ 1  ชุมชนพิทักษ์ลิขิต
  ชุดที่ 2 ชุมชนสมัยอาณาจักร
ช่วงบ่าย ชุดที่ 1 ชุมชนพิทักษ์ลิขิต
  ชุดที่ 2 ชุมชนสมัยอาณาจักร

     6 มีนาคม 2564

ช่วงเช้า ชุดที่ 1  ชุมชนประชาภิรมย์
  ชุดที่ 2 ชุมชนบางนาค
ช่วงบ่าย ชุดที่ 1 ชุมชนประชาภิรมย์
  ชุดที่ 2 ชุมชนบางนาค

          กรณีการพ่นหมอกควันภายในชุมชนตามแผนปฏิบัติงาน นั้น ขอให้ประธานชุมชนเป็นผู้ประสานงานและเข้าชี้จุดที่จะพ่นหมอกควัน หากไม่ได้รับการประสานจากประธานชุมชน จะทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนได้ กรณีฝนตกเจ้าหน้าทีจะไม่ออกปฏิบัติงาน
                  
                            
                  
                           

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form