เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

โครงการขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2564

          ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดโครงการขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2564 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ในกลุ่มเด็กนักเรียนและเยาวชน และลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้
1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองในวันพุธที่7เมษายน2564เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิชิตบำรุง (ชั้น 5) สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส
2. กิจกรรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมพิชิตบำรุง(ชั้น 5) สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส
เทศบาลฯจึงขอเชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนราธิวาส (หลังธนาคารกรุงเทพ )ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยนำหลักฐานคือ สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของเด็กไปแสดงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ 0 7351 6151 -2

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form