เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

เทศบาลเมืองนราธิวาสเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

         เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส และเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดนราธิวาส โดยในปีนี้กำหนดจัดงาน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ริมเขื่อนท่าพระยาสายถนนภูผาภักดี อ.เมือง จ .นราธิวาส เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
การจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ เทศบาลฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม ได้แก่ การประกวดกระทงใหญ่ การประกวดธิดานพมาศ การประกวดนางนพมาศ สาธิตวิถีไทย (อาหารพื้นบ้าน) กิจกรรมลานวัฒนธรรม (สาธิตการละเล่นของเด็กสมัยโบราณและสาธิตการประดิษฐ์กระทง) การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเยาวชน จำหน่ายสินค้าและอาหารจากผู้ประกอบการถนนคนเดิน พิธีขอขมาพระแม่คงคาและร่วมลอยกระทงในแม่น้ำบางนรา จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการและชุมชนต่าง ๆ ร่วมส่งกระทง ธิดานพมาศ และนางนพมาศเข้าร่วมประกวด โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่สำนักการศึกษาหรืองานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ 0 73 51 1048 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานประเพณีลอยกระทงโดยพร้อมเพรียงกัน โดยขอให้ผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 คือ สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form