เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

แผนปฏิบัติงานพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดแมลงพาหะนำโรค

ข่าวประชาสัมพันธ์

…………….

                 ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดทำแผนปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควัน/ละอองฝอย
กำจัดแมลงพาหะนำโรค โดยกำหนดปฏิบัติงานช่วงเช้าเวลา ๐๕.๐๐ –  ๐8.0๐ น. และ ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น.  ตามจุดต่าง ๆ  ดังนี้

 

วัน/เดือน/ปี

ชุดที่

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

11 พฤษภาคม 2564

ชุดที่ 1

- โรงเรียนเทศบาล 4

- โรงเรียนเทศบาล 4

ชุดที่ 2

- โรงเรียนเทศบาล 1

- ศูนย์เด็กเล็กนราธิวาส

- โรงเรียนเทศบาล 1

- ศูนย์เด็กเล็กนราธิวาส

12 พฤษภาคม 2564

ชุดที่ 1

- โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

- โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

ชุดที่ 2

- โรงเรียนเทศบาล 2

- โรงเรียนเทศบาล 2

13 พฤษภาคม 2564

ชุดที่ 1

- โรงเรียนเทศบาล 6

- โรงเรียนเทศบาล 6

ชุดที่ 2

- โรงเรียนเทศบาล 3

- โรงเรียนเทศบาล 3

14 พฤษภาคม 2564

ชุดที่ 1

- โรงเรียนเทศบาล 5

- โรงเรียนเทศบาล 5

ชุดที่ 2

- โรงเรียนสวนสวรรค์

- โรงเรียนสวนสวรรค์

15 พฤษภาคม 2564

ชุดที่ 1

- บ้านพักหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส

- บ้านพักนายอำเภอ

- บ้านพักผู้พิพากษา

- สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส

- สนามกีฬา

- โรงยิม

 

ชุดที่ 2

 

- ถนนบายพาส

- ร้านขายต้นไม้สามแยก กศน.

- ร้านขายต้นไม้นราการ์เด้นท์

  • กรณีการพ่นหมอกควันภายในชุมชนตามแผนปฏิบัติงาน นั้น ขอให้ประธานชุมชนเป็นผู้ประสานงานและ

เข้าชี้จุดที่จะพ่นหมอกควัน หากไม่ได้รับการประสานจากประธานชุมชน จะทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน
ได้กรณีฝนตกเจ้าหน้าที่จะไม่ออกปฏิบัติงาน

..........................................

จังหวัดนราธิวาสขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทดสอบคุณภาพของวัสดุการก่อสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

…………….

             ด้วยจังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งการกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัสดุและหน่วยทดสอบวัสดุครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่าง เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยแบ่งเป็นศูนย์ทดสอบวัสดุ จำนวน 14 ศูนย์ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคจำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี เพชรบุรี นครราชสีมา อุบลราธานี สกลนคร อุดรธานี พิษณุโลก เชียงใหม่ พะเยา สุราษฎร์ธานี กระบี่ และจังหวัดสงขลา ส่วน 63 จังหวัดที่เหลือได้จัดตั้งเป็นหน่วยทดสอบวัสดุให้บริการงานบริการวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ

             จังหวัดนราธิวาสจึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่สนใจทดสอบคุณภาพของวัสดุการก่อสร้างสามารถเข้ารับบริการทดสอบคุณภาพวัสดุการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 7351 5079

 

...................................

แผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

……….

               ด้วยจังหวัดนราธิวาส ได้ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้างตามแผนดังกล่าว ในเส้นทางพื้นที่เป้าหมาย คือ ถนนภูผาภักดี ตั้งแต่วงเวียนนกสันติภาพ ถึง หน้าธนาคารกรุงเทพ สาขานราธิวาส ระยะทาง 0.95 กิโลเมตร

               เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณถนนภูผาภักดี ตั้งแต่วงเวียนนกสันติภาพ ถึง หน้าธนาคารกรุงเทพ สาขานราธิวาส ครัวเรือนละ 1 คน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมพิชิตบำรุง ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัดโดย ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลในจุดที่เตรียมไว้

………………………………..

กิจกรรมโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิลสัญจร

ข่าวประชาสัมพันธ์

…………

          ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิลสัญจร เพื่อสร้างกลไกการเรียกเก็บคืนขยะมูลฝอย  และส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ  ตามสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่เวลา  13.00 - 15.00 น. ดังนี้

 

วัน เดือน ปี

สถานที่

5 พฤษภาคม 2564

มัสยิดกำปงปายง

6 พฤษภาคม 2564

มัสยิดยะกัง 1

12 พฤษภาคม 2564

ปากซอยรอฮิมพัฒนา (บือตง)

13 พฤษภาคม 2564

ที่ทำการชุมชนมัดยามัน

27 พฤษภาคม 2564

ที่ทำการชุมชนบางนาค

          เทศบาล ฯ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะ  และนำไปขายได้ตามจุดที่กำหนด

…………………………………………

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

…………

               เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอแจ้งให้ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หากมีการย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นต้องไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือนกันยายนของปีงบประมาณที่ย้ายภูมิลำเนา    และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่องในเดือนตุลาคม ปีงบประมาณถัดไป

               เทศบาล ฯ   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับทราบโดยทั่วกัน   

............................................

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form