เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติงานพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดแมลงพาหะนำโรค
 
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน เมษายน 2564
 
กิจกรรมโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิลสัญจร
 
แผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน
 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเอนกประสงค์
 
เทศบาลฯ ขอประชาสัมพันธ์ถึงนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องที่มีคนต่างด้าว
ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ
 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จังหวัดนราธิวาสขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทดสอบคุณภาพของวัสดุการก่อสร้าง
 
สรุปผลการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)
 
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส อย่างไม่เป็นทางการ
 
กองสวัสดิการสังคม ย้ายห้องปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน
 
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำผู้ที่จะสมัครฯ จะต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษี
 
 Tk Park กำหนดจัดโครงการ TK แจ้งเกิด (บ่มเพาะเยาวชน) ประจำปี 2564
 
 โครงการขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2564
 
 
 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form