เทศบาลเมืองนราธิวาส

e-GP

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

งบแสดงสถานะทางการเงิน

>>รายงานเงินสะสมและเงินทุนสรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2566

>>รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>> งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับแก้ไข

>> รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
>> รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
>> รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พศ. 2564
>> รายงานทางการเงิน ประจำปี 2563 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
>> งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
>> รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563
>> รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 63
>> ประจำเดือนตุลาคม 2562
>> งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม
>> งบแสดงสถานะทางการเงิน ปี 62

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form