เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ด้านกายภาพ

    1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน
          เทศบาลเมืองนราธิวาส ตั้งอยู่ในตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีอาณาเขตโดยสังเขป ดังนี้

          ทิศเหนือ          ติดกับทะเลด้านอ่าวไทย
          ทิศใต้              ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
          ทิศตะวันออก     ติดกับแม่น้ำบางนราและพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
          ทิศตะวันตก       ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

     1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
          เทศบาลเมืองนราธิวาส  สภาพโดยทั่วไปลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ มีแม่น้ำบางนราเป็นแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำโคกเคียน และมีบางส่วนติดทะเลอ่าวไทย

     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
          เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสมีภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่ 
          ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียเข้ามา ทำให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาทำให้มีฝนตกชุกอีกในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม
          ฤดูร้อน ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เนื่องจากได้รับลมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ทำให้อากาศโดยทั่วไปร้อนและชื้น

     1.4  ลักษณะของดิน
            ลักษณะของดินในพื้นที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นดินปนทราย

     1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ
          พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีแม่น้ำและคลองหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำบางนรา คลองยะกัง คลองโคกเคียนและคลองชลประทานรวมไปถึงชายทะเล (หาดนราทัศน์)

     1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
            -

     1.7  ด้านการเมือง/การปกครอง
           2.1  เขตการปกครอง
           เทศบาลเมืองนราธิวาส  แบ่งการปกครองออกเป็น 35 ชุมชน และเขตที่ไม่ได้จัดตั้งเป็นชุมชน สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ความสูจากระดับน้ำทะเล เฉลี่ย 1.3 เมตร ลักษณะชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน โดยสภาพเดิมนิยมตั้งบ้านเรือนตามแนวริมฝั่งแม่น้ำบางนรา ลักษณะเป้นแนวยาว โดยเฉพาะตามแนวถนนภูผาภักดี และถนนพิชิตบำรุง ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นย่านธุรกิจการค้า และศูนย์รวมในด้านธุรกิจต่าง ๆ ลักษณะของตัวเมือง ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์และตึกสูง 1-3 ชั้น ปะปนกัน อาคารที่พักอาศัย ร้านค้า ธนาคาร โรงแรม สถานที่ราชการ ลักษณะของเมืองเป็นเมืองขนาดเล็ก โครงสร้างของเมืองไม่ซับซ้อนและในตัวเมืองเป็นที่ตังของศาลากลางจังหวัด และส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปัจจุบันสภาพความเจริญของเมืองขยายออกไปด้านนอก ตามสภาพการเจริญเติบโตของเมือง และตามแนวถนนายต่าง ๆ มีการย้ายหน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลไปอยู่นอกเขตเทศบาลรวมทั้งศาลากลางจังหวัด โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ราชการ ปัจจุบันสภาพภายในเขตเทศบาลมีการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกสบาย มีถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง พร้อมรางระบาย และไม่มีรางระบายน้ำ มีบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง จำนวน 4 แห่ง นำ้ท่วมขังนานที่สุดครึ้งวัน ประมาณช่วงเดือนมกราคม 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form