เทศบาลเมืองนราธิวาส

e-GP

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ด้านกายภาพ

    1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน
          เทศบาลเมืองนราธิวาส ตั้งอยู่ในตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีอาณาเขตโดยสังเขป ดังนี้

          ทิศเหนือ          ติดกับทะเลด้านอ่าวไทย
          ทิศใต้              ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
          ทิศตะวันออก     ติดกับแม่น้ำบางนราและพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
          ทิศตะวันตก       ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

     1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
          เทศบาลเมืองนราธิวาส  สภาพโดยทั่วไปลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ มีแม่น้ำบางนราเป็นแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำโคกเคียน และมีบางส่วนติดทะเลอ่าวไทย

     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
          เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสมีภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่ 
          ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียเข้ามา ทำให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาทำให้มีฝนตกชุกอีกในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม
          ฤดูร้อน ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เนื่องจากได้รับลมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ทำให้อากาศโดยทั่วไปร้อนและชื้น

     1.4  ลักษณะของดิน
            ลักษณะของดินในพื้นที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นดินปนทราย

     1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ
          พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีแม่น้ำและคลองหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำบางนรา คลองยะกัง คลองโคกเคียนและคลองชลประทานรวมไปถึงชายทะเล (หาดนราทัศน์)

     1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
            -

     1.7  ด้านการเมือง/การปกครอง

2. เขตการปกครอง
           เทศบาลเมืองนราธิวาส  แบ่งการปกครองออกเป็น  35  ชุมชนและเขตที่ไม่ได้จัดตั้งเป็นชุมชนข้อมูล ณ วันที่ 28  กุมภาพันธ์ ๒๕๖4  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  40,211คน แบ่งเป็นชาย  19,704  คน หญิง 20,507  คน  สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ  ความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1.3 เมตร ลักษณะชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน โดยสภาพเดิมนิยมตั้งบ้านเรือนตามแนวริมฝั่งแม่น้ำบางนรา ลักษณะเป็นแนวยาว โดยเฉพาะตามแนวถนนภูผาภักดี  และถนนพิชิตบำรุง ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นย่านธุรกิจการค้า และศูนย์รวมในด้านธุรกิจต่างๆ ของจังหวัดนราธิวาส  ตลอดจนบริเวณถนนตากใบ  ถนนสุริยะประดิษฐ์ ก็เป็นแหล่งการค้าและสถานบันเทิงต่างๆ  ลักษณะของตัวเมือง ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์และตึกสูง 1-3 ชั้น  ปะปนกัน  อาคารที่พักอาศัย   ร้านค้า  ธนาคาร  โรงแรม  สถานที่ราชการ ลักษณะของเมืองเป็นเมืองขนาดเล็กโครงสร้างของเมืองไม่ซับซ้อน ปัจจุบันสภาพความเจริญของเมืองขยายออกไปด้านนอก  ตามสภาพการเจริญเติบโตของเมือง  และตามแนวถนนสายต่างๆ  มีการย้ายหน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลไปอยู่นอกเขตเทศบาลรวมทั้งศาลากลางจังหวัดโดยจัดตั้งเป็นศูนย์ราชการ  ปัจจุบันสภาพภายในเขตเทศบาลมีการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกสบาย มีถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง พร้อมรางระบายน้ำ

 

3. ประชากร

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

  • จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  42,007  คน 
    (ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  2565)
  • ชาย   จำนวน  20,572  คน
  • หญิง  จำนวน  21,435  คน
  • จำนวนบ้าน  15,648  หลัง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form