เทศบาลเมืองนราธิวาส

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

เขื่อนท่าพระยาสาย

          ท่าพระยาสาย เป็นสันเขื่อนมีความยาว ประมาณ ๖๐๐ เมตร ตั้งอยู่ริมแม่นำ้บางนราอยู่
ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) มีบรรยากาศที่สวยงาม และเป็นที่ตั้งของพลับพลา
ที่ประทับ มีการก่อสร้างและตกแต่งอย่างสวยงาม ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว บริเวณรอบๆเป็น
ลานคอนกรีต ลักษณะเป็นขั้นบันไดสำหรับนั่งชมทิวทัศน์ของตัวเมืองนราธิวาส และความสวยงาม
ของแม่น้ำบางนราสลับด้วยแนวทิวสนและภูเขาตันหยง ที่ผ่านมาได้มีการขุดดินขึ้นมาถมป่าชายเลน
ไปจนถึงบาเละฮิเล ถ้ามองไปยังฝั่งตรงข้าม จะเห็นเขาตันหยงเด่นสง่ารับกับท้องน้ำแม่น้ำบางนรา
เนื่องจากในอดีตท่าเทียบเรือพระยาสายเคยเป็นที่รับเสด็จ - ส่งเสด็จ พระยาสายบุรี ชาวบางนรา
จึงเรียกท่าเรือนี้ว่า "กาแลรายอสาย" หรือ ท่าพระยาสายภายหลังบริเวณท่าพระยาสายถูกน้ำ
กัดเซาะตลิ่งพังเสียหาย นายผัน จันทรปาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในขณะนั้น ได้ขอรับ
สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างเขื่อนกั้นดินพังจากกรมโยธาธิการในวงเงิน 24 ล้านบาท
โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2534 และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2536 หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ
เขื่อนท่าพระยาสายก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายยามเช้าของชาวเมืองนราธิวาส
ที่สำคัญ ยังเป็นจุดชมการแข่งขันเรือกอและและเรือยาวประจำปีในงานของดีเมืองนราช่วงเดือน
กันยายนของทุกปีคือบริเวณแนวป่าชายเลนริมฝั่งแม่น้ำบางนราที่ทอดยาวไปถึงปากน้ำบางนรา

        

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form