เทศบาลเมืองนราธิวาส

e-GP

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

คู่มือสำหรับประชาชนกองสาธารณสุข

  1. การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
  2. การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
  3. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
  4. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ    

  5. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  6. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
  7. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

  8. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  9. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  10. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
  11. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
  12. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
  13. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
  14. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
 
  15. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
  16. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200  ตารางเมตร
  17. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  18. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  19. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
  20. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 
  21. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
  22. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 
  23. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
  24. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 
  25. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form