เทศบาลเมืองนราธิวาส

e-GP

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

คู่มือสำหรับประชาชนสำนักการช่าง

1. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

4. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

5. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

6. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

7. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

8. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร


9. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

10. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

11 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

12 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่น ตามมาตรา 34

13 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

14 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

15 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22       

16 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

17 การแจ้งขุดดิน

18 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ    

19 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

20 การแจ้งถมดิน

21 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form