เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

ติดต่อเทศบาล

เบอร์ติดต่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส

 

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส

0-7351-1048

นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 0-7351-1129
ปลัดเทศบาล 0-7351-2051
งานประชาสัมพัยธ์ 0-7351-2052
งานรับเรื่องร้องทุกข์ 0-7351-2131  
สำนักปลัด 0-7351-2431
กองวิชาการและแผนงาน 0-7351-6175
ทะเบียนราษฏร์ 0-7351-5864
กองคลัง 0-7351-4705
สำนักการช่าง 0-7351-4402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0-7351-6152
สำนักการศึกษา 0-7351-5825
กองสวัสดิการสังคม 0-7351-2088
ศูนย์บริการสาธารณสุข 0-7351-6151-2
เทศบาลคลินิค 0-7351-4309
สถานธนานุบาล 0-7351-1141
สถานีดับเพลิง (ถนนจาตุรงค์ัรัศมี) 0-7351-1064,0-7351-5775,199
สถานีดับเพลิง (ถนนจำรูญนรา) 0-7351-2473
โรงเรียนเทศบาล 1 0-7351-1178
โรงเรียนเทศบาล 2 0-7351-1504
โรงเรียนเทศบาล 3 0-7363-1955
โรงเรียนเทศบาล 4 0-7351-1453
โรงเรียนเทศบาล 5 0-7351-1454
โรงเรียนเทศบาล 6 0-7351-1451

 

 

                                                                             **********************