เทศบาลเมืองนราธิวาส

เทศบัญญัติงบประมาณ

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ติดต่อเทศบาล

เบอร์ติดต่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส

สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส (ในเวลาราชการ)

0-7351-1048 , 0-7351-6175

สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส (นอกเวลาราชการ)

0-7351-1064 , 0-7351-5775 , 199 (สถานีดับเพลิง ถนนจตุรงค์รัศมี)
0-7351-2473 (ถนนจำรูญนรา)
สำนักปลัดเทศบาล 0-7351-2431  
โทรสาร 0-7351-2431
สำนักการช่าง 0-7351-1500
กองคลัง 0-7351-4705
กองวิชาการและแผนงาน 0-7351-6175
กองสวัสดิการสังคม 0-7351-1048 ต่อ 704
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0-7351-6152
ศูนย์บริการสาธารณสุข 0-7351-6151-2
เทศบาลคลินิค 0-7351-4309
สำนักการศึกษา 0-7351-5825
สำนักทะเบียนท้องถิ่น 0-7351-5864
สถานธนานุบาล 0-7351-1141
โรงเรียนเทศบาล 1 0-7351-1178
โรงเรียนเทศบาล 2 0-7351-1504
โรงเรียนเทศบาล 3 0-7363-1955
โรงเรียนเทศบาล 4 0-7351-1453
โรงเรียนเทศบาล 5 0-7351-1454
โรงเรียนเทศบาล 6 0-7351-1451

 

 

                                                                             **********************