เทศบาลเมืองนราธิวาส

e-GP

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

ชุมชนในเขตเทศบาล

เขต 1

ชุมชนกาแลตาแป

ชุมชนกาแลปาแย 

ชุมชนกำปงบารู 1

ชุมชนกำปงบารู 2

ชุมชนกำปงบารู 3

ชุมชนชายทะเล

ชุมชนตลาดเก่า

ชุมชนโต๊ะกอดอ

ชุมชนท่าเรือ 2000

ชุมชนพิทักษ์ลิขิต

ชุมชนมัดยามัน

ชุมชนรายอบือรากะ

ชุมชนสมัยอาณาจักร

ชุมชนหลังตลาดสด

 

 

 

 

เขต 2

ชุมชนกำปงปายง

ชุมชนบือตง

ชุมชนประชาร่วมใจ

ชุมชนพนาสณฑ์

ชุมชนเมาะสือแม

ชุมชนร่วมอุทิศ

ชุมชนละม้ายอุทิศ

ชุมชนวัดบางนรา

ชุมชนอดุลตานนท์

ชุมชน 912

ชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์

 

 เขต 3

ชุมชนกำปงตาโก๊ะ

ชุมชนจือปอ

ชุมชนละม้ายอุทิศ

ชุมชนบางนาค

ชุมชนบูรณะ

ชุมชนประชาภิรมย์

ชุมชนยะกัง 1

ชุมชนยะกัง 2

ชุมชนฮูยงตันหยง

ชุมชนกูแบบาเดาะ

ชุมชน ณ นคร

 

 

 

 

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form