เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

เอกสารประกอบการอบรม

แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในการปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะ

จิตวิทยาการบริหารเพื่อความสุข บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการและร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

บทบาทของผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงผ่านมุมมองประวัติศาสตร์

การบริหารจัดการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายอาญา สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นระดับสูง

การสื่อสารในองค์กรกับประสิทธิภาพผลการทำงาน

การสร้างและบริหารทีมงานคุณภาพ

ข้อสังเกตและข้อตรวจพบของ สตง

    เอกสารอ้างอิง

การวางแผนและการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

การอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่น รุ่นที่ ๑

     เอกสารอ้างอิง

กลยุทธในการพัฒนาสังคมและสาธารณสุขในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ศาสตร์กษัตย์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาที่ยั่งยืน

การประชุมสภาท้องถิ่น การจัดทำข้อบัญญัติและเทคนิคการตรวจสอบข้อบัญญัติท้องถิ่น

    เอกสารอ้างอิง

China ๕.๐ กับการกระจายอำนาจเปรียบเทียบ

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับนักบริหาร

การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

มุมมองการบริหารงานท้องถิ่นและประสบการณ์ของผู้บริหาร

คัมภีร์นักวิจัยมืออาชีพ

ระบบงบประมาณ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณและแนวทางการตอบข้อหารือทางการเงิน การคลัง พัสดุและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทรัพยากรในการบริหาร ๔ M

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)

เอกสารการสัมมนา

มารยาทในการต้อนรับ

การพูดให้ชุมชนฟัง

การพัฒนาบุคลิกภาพ

มารยาทสังคม

การเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑