เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนพ่นหมอกควันประจำวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดทำแผนปฏิบัติงานฉีดพ่น
หมอกควัน/ละอองฝอยกำจัดแมลงพาหะนำโรค โดยกำหนดปฏิบัติงานช่วงเช้าเวลา ๐๕.๐๐ –  ๐๘.๐๐ น. และ ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ตามจุดต่าง ๆ  ดังนี้

วัน/เดือน/ปี

ชุดที่

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

17 สิงหาคม 2563

ชุดที่ 1

- ชุมชน  912

- ชุมชน  912

ชุดที่ 2

- ชุมชนร่วมอุทิศ

- ชุมชนร่วมอุทิศ

18 สิงหาคม 2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนละม้ายอุทิศ

- ชุมชนละม้ายอุทิศ

ชุดที่ 2

- ชุมชนอดุลย์ตานนท์

- ชุมชนอดุลย์ตานนท์

19 สิงหาคม 2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนวัดบางนรา

- ชุมชนวัดบางนรา

ชุดที่ 2

- ชุมชนเมาะสือแม

- ชุมชนเมาะสือแม

20 สิงหาคม 2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์

- ชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์

 

ชุดที่ 2

- ชุมชนพนาสณฑ์

- ชุมชนพนาสณฑ์

21  สิงหาคม 2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนบือตง

- ชุมชนบือตง

 

ชุดที่ 2

- ชุมชนกำปงปายง

- ชุมชนกำปงปายง

22  สิงหาคม 2563

ชุดที่ 1

- บ้านพักหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส

- บ้านพักนายอำเภอ

- บ้านพักผู้พิพากษา

- สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส

- สนามกีฬา

- โรงยิม

ชุดที่ 2

- ถนนบายพาส

- ร้านขายต้นไม้สามแยก กศน.

- ร้านขายต้นไม้นราการ์เด้นท์

  • กรณีการพ่นหมอกควันภายในชุมชนตามแผนปฏิบัติงาน นั้น ขอให้ประธานชุมชนเป็นผู้ประสานงาน

และเข้าชี้จุดที่จะพ่นหมอกควัน  หากไม่ได้รับการประสานจากประธานชุมชน จะทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็น

ไปตามความต้องการของชุมชนได้

  • กรณีฝนตกเจ้าหน้าที่จะไม่ออกปฏิบัติงาน