เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนพ่นหมอกควัน 13-18 กรกฏาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดทำแผนปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควัน/ละอองฝอยกำจัดแมลงพาหะนำโรค
โดยกำหนดปฏิบัติงานช่วงเช้าเวลา ๐๕.๐๐ –  ๐๘.๐๐ น. และ ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  ตามจุดต่าง ๆ  ดังนี้

 

วัน/เดือน/ปี

ชุดที่

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

13 กรกฎาคม  2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนบูรณะ

- ชุมชนบูรณะ

ชุดที่ 2

- ชุมชนกำปงตาโก๊ะ

- สถานีดับเพลิง

- ชุมชนกำปงตาโก๊ะ

- สถานีดับเพลิง

14 กรกฎาคม  2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนฮูยงตันหยง

- ศูนย์เครื่องจักรกลe

- สวนอาหารริมน้ำ

- ชุมชนฮูยงตันหยง

- ศูนย์เครื่องจักรกล

- สวนอาหารริมน้ำ

ชุดที่ 2

- ชุมชนกำปงบารู 1

- ชุมชนกำปงบารู 1

15 กรกฎาคม  2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนกำปงบารู 2

- ชุมชนกำปงบารู 2

ชุดที่ 2

- ชุมชนกำปงบารู 3

- ชุมชนกำปงบารู 3

16 กรกฎาคม 2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนรายอบือรากะ

- ชุมชนรายอบือรากะ

ชุดที่ 2

- ชุมชนโต๊ะกอดอ

- ชุมชนโต๊ะกอดอ

17 กรกฎาคม  2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนกาแลปาแย

- ชุมชนกาแลปาแย

ชุดที่ 2

- ชุมชนหลังตลาดสด

- ชุมชนหลังตลาดสด

18 กรกฎาคม  2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนพิทักษ์ลิขิต

- ชุมชนพิทักษ์ลิขิต

ชุดที่ 2

- ชุมชนสมัยอาณาจักร

- ชุมชนสมัยอาณาจักร

  • กรณีการพ่นหมอกควันภายในชุมชนตามแผนปฏิบัติงาน นั้น ขอให้ประธานชุมชนเป็นผู้ประสานงานและเข้าชี้จุดที่จะพ่นหมอกควัน  หากไม่ได้รับ
    การประสานจากประธานชุมชน จะทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนได้
  • กรณีฝนตกเจ้าหน้าที่จะไม่ออกปฏิบัติงาน