เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนพ่นหมอกควัน 13-18 กรกฏาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดทำแผนปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควัน/ละอองฝอยกำจัดแมลงพาหะนำโรค
โดยกำหนดปฏิบัติงานช่วงเช้าเวลา ๐๕.๐๐ –  ๐๘.๐๐ น. และ ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  ตามจุดต่าง ๆ  ดังนี้

 

วัน/เดือน/ปี

ชุดที่

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

13 กรกฎาคม  2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนบูรณะ

- ชุมชนบูรณะ

ชุดที่ 2

- ชุมชนกำปงตาโก๊ะ

- สถานีดับเพลิง

- ชุมชนกำปงตาโก๊ะ

- สถานีดับเพลิง

14 กรกฎาคม  2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนฮูยงตันหยง

- ศูนย์เครื่องจักรกลe

- สวนอาหารริมน้ำ

- ชุมชนฮูยงตันหยง

- ศูนย์เครื่องจักรกล

- สวนอาหารริมน้ำ

ชุดที่ 2

- ชุมชนกำปงบารู 1

- ชุมชนกำปงบารู 1

15 กรกฎาคม  2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนกำปงบารู 2

- ชุมชนกำปงบารู 2

ชุดที่ 2

- ชุมชนกำปงบารู 3

- ชุมชนกำปงบารู 3

16 กรกฎาคม 2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนรายอบือรากะ

- ชุมชนรายอบือรากะ

ชุดที่ 2

- ชุมชนโต๊ะกอดอ

- ชุมชนโต๊ะกอดอ

17 กรกฎาคม  2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนกาแลปาแย

- ชุมชนกาแลปาแย

ชุดที่ 2

- ชุมชนหลังตลาดสด

- ชุมชนหลังตลาดสด

18 กรกฎาคม  2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนพิทักษ์ลิขิต

- ชุมชนพิทักษ์ลิขิต

ชุดที่ 2

- ชุมชนสมัยอาณาจักร

- ชุมชนสมัยอาณาจักร

  • กรณีการพ่นหมอกควันภายในชุมชนตามแผนปฏิบัติงาน นั้น ขอให้ประธานชุมชนเป็นผู้ประสานงานและเข้าชี้จุดที่จะพ่นหมอกควัน  หากไม่ได้รับ
    การประสานจากประธานชุมชน จะทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนได้
  • กรณีฝนตกเจ้าหน้าที่จะไม่ออกปฏิบัติงาน

แผนพ่นหมอกควันประจำวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดทำแผนปฏิบัติงานฉีดพ่น
หมอกควัน/ละอองฝอยกำจัดแมลงพาหะนำโรค โดยกำหนดปฏิบัติงานช่วงเช้าเวลา ๐๕.๐๐ –  ๐๘.๐๐ น. และ ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ตามจุดต่าง ๆ  ดังนี้

วัน/เดือน/ปี

ชุดที่

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

17 สิงหาคม 2563

ชุดที่ 1

- ชุมชน  912

- ชุมชน  912

ชุดที่ 2

- ชุมชนร่วมอุทิศ

- ชุมชนร่วมอุทิศ

18 สิงหาคม 2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนละม้ายอุทิศ

- ชุมชนละม้ายอุทิศ

ชุดที่ 2

- ชุมชนอดุลย์ตานนท์

- ชุมชนอดุลย์ตานนท์

19 สิงหาคม 2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนวัดบางนรา

- ชุมชนวัดบางนรา

ชุดที่ 2

- ชุมชนเมาะสือแม

- ชุมชนเมาะสือแม

20 สิงหาคม 2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์

- ชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์

 

ชุดที่ 2

- ชุมชนพนาสณฑ์

- ชุมชนพนาสณฑ์

21  สิงหาคม 2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนบือตง

- ชุมชนบือตง

 

ชุดที่ 2

- ชุมชนกำปงปายง

- ชุมชนกำปงปายง

22  สิงหาคม 2563

ชุดที่ 1

- บ้านพักหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส

- บ้านพักนายอำเภอ

- บ้านพักผู้พิพากษา

- สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส

- สนามกีฬา

- โรงยิม

ชุดที่ 2

- ถนนบายพาส

- ร้านขายต้นไม้สามแยก กศน.

- ร้านขายต้นไม้นราการ์เด้นท์

  • กรณีการพ่นหมอกควันภายในชุมชนตามแผนปฏิบัติงาน นั้น ขอให้ประธานชุมชนเป็นผู้ประสานงาน

และเข้าชี้จุดที่จะพ่นหมอกควัน  หากไม่ได้รับการประสานจากประธานชุมชน จะทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็น

ไปตามความต้องการของชุมชนได้

  • กรณีฝนตกเจ้าหน้าที่จะไม่ออกปฏิบัติงาน

หมวดหมู่รอง