ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย

>> รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>> ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

>> รายงานการครวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563