เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

  • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงคร้งที่ 7

หัวหน้าส่วน.


นายณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ์
ปลัดเทศบาล
 นางนิรอบียะห์ กอบวิทยารองปลัดเทศบาล

 

 

 

- ว่าง -
รองปลัดเทศบาล

 

       

หัวหน้าส่วนราชการ.


นายณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ์
ปลัดเทศบาล

นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา
รองปลัดเทศบาล

 

 

 

- ว่าง -
รองปลัดเทศบาล

                                                      
                         นายจรูญ ทิมกลับ           นายธานินทร์ คงนวล            นายศักรินทร์ ทองจินดา          
                     ผู้อำนวยการสำนักช่าง    ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา      ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข      
                                                                                                       และสิ่งแวดล้อม   
                                                                 
                        นางสุชีพ เกื้อกูล             นางจำรุญจิตร ตันสกุล        นายขจรศักดิ์ จันทรโคบุตร 
                        หัวหน้าสำนักปลัด            ผู้อำนวยการกองคลัง       ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ 
                                                                                                   และงบประมาณ
                                                 
          นางกาญจน์พิวรรณ ขวัญสุวรรณ           นางสุชีพ  เกื้อกูล               นางกิติมา สมบัติยานุชิต
         ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  รก.ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่    ผู้จัดการสถานธนานุบาล

แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

หมวดหมู่รอง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form