รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 สมัยที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

          :: รายงานการประชุมสภา 1

          :: รายงานการประชุมสภา 2

          :: รายงานการประชุมสภา 3