เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

รายงานผลการดำเนินงาน

          บทนำ

          สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในรายไตรมาสที่ ๑-๔ ในภาพรวม

          ตาราง

          แผนภูมิ

          รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในรายไตรมาสที่ ๑-๔

          บัญชีครุภัณฑ์

          รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในรายไตรมาสที่ ๑-๔

          บัญชีครุภัณฑ์

          รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ (ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)
          ในรายไตรมาสที่ ๑-๔

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~