แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 2563)

บทที่ ๑ บทนำ ดาวน์โหลด

บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด

บทที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลด

 

 

 **********************