เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กองสวัสดิการสังคม

         1008853vmgqp9foz4 ข้อมูลชุมชนเทศบาลเมืองนราธิวาส
               (จัดทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
นายไพศาล กูเล็ง/นายไฟซูล แตะ)

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
          โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ งาน ๒ ฝ่าย ประกอบด้วย
          ๑. งานธุรการ
          ๒. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
          ๓. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
          ซึ่งในแต่ละส่วน รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของงานต่างๆ ดังนี้
          ๑. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
               1138515639 งานสารบรรณ
               1138515639 งานดูแล รักษา จัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
               1138515639 งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
               1138515639 งานตรวจสอบแสดงรายการเกียวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
               1138515639 งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
               1138515639 งานการเงินและพัสดุ
               1138515639 งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
               1138515639 งานบริหารบุคคล
               1138515639 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
               1138515639 งานจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณของกอง
               1138515639 งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง
               1138515639 งานสวัสดิการของพนักงานลูกจ้าง
               1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๒. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน กิจการสตรีและคนชรา
              ๒.๑ งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               1138515662 งานสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
               1138515662 งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
               1138515662 งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
               1138515662 งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัวและโรคเอดส์
               1138515662 งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
               1138515662 งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
               1138515662 งานควบคุมหอพักเอกชน - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
               1138515662 งานให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
               1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
              ๒.๒ งานสวัดิภาพเด็ก เยาวชน กิจการสตรี และคนชรา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               1138515697 งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
               1138515697 งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่งเร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง
               1138515697 งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา
               1138515697 งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน ทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
               1138515697 งานกิจการสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
               1138515697 งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแล และการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
               1138515697 งานส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
               1138515697 งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนและกิจการสตรีและคนชรา
               1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๓. ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนาศักยภาพชุมชน และงานพัฒนาอาชีพ-ภูมิปัญญาท้องถิ่น
              ๓.๑ งานพัฒนาศักยภาพชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               1138515756 งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
               1138515756 งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
               1138515756 งานจัดระเบียบชุมชน ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
               1138515756 งานป้องกันยาเสพติด
               1138515756 งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำบริการขั้นพื้นฐาน ไปบริการแก่ชุมชน
              ๓.๒ งานพัฒนาอาชีพ - ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               1138515639 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน
               1138515639 งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล
               1138515639 งานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี
               1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4