เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

กองสวัสดิการสังคม

         มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคมและด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง
เร่รอน ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯลฯ งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 งาน  2 ฝ่าย  ประกอบด้วย

 1. งานธุรการ
 2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
 3. ฝ่ายพัฒนาชุมชน

      ซึ่งในแต่ละส่วน รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของงานต่างๆ ดังนี้

 1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย  และงานดังต่อไปนี้
 • งานสารบรรณ
 • งานดูแล รักษา จัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวย      ความสะดวกในด้านต่างๆ
 • งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
 • งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ   
 • งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานการเงินและพัสดุ
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 • งานบริหารบุคคล
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • งานจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณของกอง
 • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง
 • งานสวัสดิการของพนักงานลูกจ้าง
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสังคมสงเคราะห์ 
  งานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน กิจการสตรีและคนชรา 

           2.1  งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
 • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
 • งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
 • งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัวและโรคเอดส์
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
 • งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
 • งานควบคุมหอพักเอกชน – สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 • งานให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

            2.2  งานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน กิจการสตรีและคนชรา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
 • งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่งเร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง
 • งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา
 • งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน ทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
 • งานกิจการสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 • งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแล และการช่วยเหลือเด็กและ              เยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
 • งานส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
 • งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนและ              กิจการสตรีและคนชรา
 • งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี
 • งานให้คำปรึกษา และแนะนำแก่เด็กและเยาวชน สตรี คนชรา ซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ
 • งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนาศักยภาพชุมชน  และงานพัฒนาอาชีพ-ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

            3.1  งานพัฒนาศักยภาพชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
 • งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
 • งานจัดระเบียบชุมชน ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
 • งานส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันยาเสพติด และปัญหาสังคมอื่นๆ
 • งานส่งเสริมจัดทำแผนชุมชน สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ และการ              สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
 • การพัฒนาผู้นำชุมชน เครือข่าย องค์กรชุมชน
 • งานจัดทำข้อมูลชุมชน การประสานความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลชุมชน กับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ 
 • งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชน และการนำบริการขั้นพื้นฐาน ไปบริการแก่ชุมชน 

           3.2  งานพัฒนาอาชีพ – ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
 • งานจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม               ประเพณีท้องถิ่น 
 • งานส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 • การส่งเสริมให้ความรู้ สนับสนุน ช่วยเหลือด้านอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
 • งานส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรภาคส่วนต่างๆ เพื่อการพัฒนาอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย