เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุขและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
          โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย
             ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
             ๒. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
             ๓. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
          ซึ่งในแต่ละส่วน รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของงานต่างๆ ดังนี้
             ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
                    1138515639 งานธุรการ งานสารบรรณ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล
                    1138515639 งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
                    1138515639 งานประสานเกี่ยวกับการประชุมผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล
                    1138515639 งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                    1138515639 งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                    1138515639 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
                    1138515639 งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก
                    1138515639 งานการเงินและบัญชี และการพัสดุ
                    1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๒. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานวางแผนสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานทันตสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุขและงานเภสัชกรรม
               ๒.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515662 งานควบคุมสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
                    1138515662 งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
                    1138515662 งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                    1138515662 งานสุขาภิบาลโรงงาน
                    1138515662 งานอาชีวอนามัย
                    1138515662 งานฌาปนกิจ
                    1138515662 งานเผยแพร่และฝึกอบรมกิจกรรมงานสุขาภิบาลฯ
                    1138515662 งานวางแผน จัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขฯ ประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมแผน
                    1138515662 งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำระเบียนรายงาน
                    1138515662 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลดำเนินงาน
                    1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๒ งานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515697 งานวางแผนด้านสาธารณสุขและงานประเมินผลทางด้านสาธารณสุข
                    1138515697 งานจัดทำแผนงาน /โครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสาธารณุขอำเภอ , จังหวัด
                    1138515697 งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียนรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
                    1138515697 งานนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                    1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๓ งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515756 งานพัฒนาและทำความสะอาดที่สาธารณะ
                    1138515756 งานกวาดถนนและเก็บขนมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ราชการ
                    1138515756 งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
                    1138515756 งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
                    1138515756 งานวางแผนจัดทำแผนงาน/โครงการ ประสานแผนรวบ รวมแผนในส่วนของงาน
                    1138515756 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
                    1138515756 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๔ งานทันตสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515639 งานวางแผนโครงการสนับสนุนการดำเนินการด้านทันสาธารณสุข
                    1138515639 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิชาการรวมทั้งรูปแบบการจัดการจัดบริการทันตสาธารณสุข
                    1138515639 งานทันตกรรมบำบัดและทันตกรรมป้องกัน
                    1138515639 งานเผยแพร่วิชาการและอบรมทันตสาธารณสุข
                    1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๕ งานเภสัชกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515662 การบริหารยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
                    1138515662 กำหนดบัญชียาหลักและควบคุมการจัดซื้อ จัดหา การเก็บรักษา การเบิกยา เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์
                    1138515662 งานอื่นที่เกียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๖ งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515697 งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
                    1138515697 งานวางแผน ควบคุม การปฏิบัติงานตามแผน
                    1138515697 งานสาธารณสุขเคลื่อนที่
                    1138515697 งานเวชระเบียนและสถิติ
                    1138515697 งานปฐมพยาบาล ฉีดยา ทำแผน ฯลฯ
                    1138515697 งานเผยแพร่และฝึกอบรมกิจกรรมในส่วนของงาน
                    1138515697 งานข้อมูลข่าวสารจัดทำระเบียบรายงาน
                    1138515697 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
                    1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๓. ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานเผยแพร่และฝึกอบรม งานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย์ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด
               ๓.๑ งานเผยแพร่และฝึกอบรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515756 งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
                    1138515756 งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
                    1138515756 งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
                    1138515756 งานประเมินผล
                    1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๓.๒ งานส่งเสริมคุณภาพ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
                    1138515639 งานด้านสุขศึกษา
                    1138515639 งานอนามัยแม่และเด็ก
                    1138515639 งานวางแผนครอบครัว
                    1138515639 งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
                    1138515639 งานโภชนาการ
                    1138515639 งานระบบสุขภาพภาคประชาชน (งานสาธารณสุขมูลฐาน)
                    1138515639 งานสุขภาพจิต
                    1138515639 งานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
                    1138515639 งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
                    1138515639 งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
                    1138515639 งานวางแผน/โครงการ ประสานแผนการส่งเสริมคุณภาพ
                    1138515639 งานข้อมูลข่าวสารและจัดทำระเบียนรายงาน
                    1138515639 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
                    1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๓.๓ งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
                    1138515662 งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
                    1138515662 งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรืออาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
                    1138515662 งานคลินิกรักษาสัตว์ และควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ทั้งในและนอกสถานที่
                    1138515662 งานควบคุมการจำหน่ายเนื้อสัตว์และการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
                    1138515662 งานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
                    1138515662 งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
                    1138515662 งานชันสูตรโรคสัตว์ และเฝ้าระวังโรคติดต่อสู่คนที่เกิดจากสัตว์ และกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพ ที่เสียงต่อการติดโรคสัตว์
                    1138515662 งานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
                    1138515662 งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสัตวแพทย์
                    1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๓.๔ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515697 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
                    1138515697 งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้นกันโรค
                    1138515697 งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค
                    1138515697 งานควบคุมและกำจัดแมลงและพาหะนำโรค
                    1138515697 งานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
                    1138515697 งานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
                    1138515697 งานวางแผน/โครงการ และประสานแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
                    1138515697 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
                    1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย