เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

กองคลัง

          มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข
งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ 
งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานทันตสาธารณสุข  งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม  งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัดตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ  ของเสียและสารอันตรายต่างๆ  งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  

    โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย  

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 2. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 3. ฝ่ายบริการสาธารณสุข

    ซึ่งในแต่ละส่วน รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของงานต่างๆ ดังนี้

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
 • งานธุรการ งานสารบรรณ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล
 • งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่ออำนวยความสะดวก
  ในด้านต่างๆ
 • งานประสานเกี่ยวกับการประชุมผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล
 • งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก
 • งานการเงินและบัญชี และการพัสดุ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานวางแผนสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานทันตสาธารณสุข
  งานศูนย์บริการสาธารณสุขและงานเภสัชกรรรม

    2.1  งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานควบคุมด้านสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
 • งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • งานสุขาภิบาลโรงงาน
 • งานอาชีวอนามัย
 • งานฌาปนกิจ
 • งานเผยแพร่และฝึกอบรมกิจกรรมงานสุขาภิบาลฯ
 • งานวางแผน จัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุข ประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมแผน  
 • งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำระเบียนรายงาน
 • งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลดำเนินงาน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    2.2 งานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานวางแผนด้านสาธารณสุขและงานประเมินผลทางด้านสาธารณสุข
 • งานจัดทำแผนงาน/โครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น 
  โดยประสานแผนกับสาธารณสุขอำเภอ ,จังหวัด
 • งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือน
 • งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียนรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    2.3  งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานพัฒนาและทำความสะอาดที่สาธารณะ
 • งานกวาดถนนและเก็บขนมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ราชการ
 • งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
 • งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
 • งานวางแผนจัดทำแผนงาน/โครงการ ประสานแผนรวมรวมแผนในส่วนของงาน
 • งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

    2.4 งานทันตสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานวางแผนโครงการสนับสนุนการดำเนินการด้านทันตสาธารณสุข
 • งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิชาการรวมทั้งรูปแบบการจัดบริการทันตสาธารณสุข  
 • งานทันตกรรมบำบัดและทันตกรรมป้องกัน
 • งานเผยแพร่วิชาการและอบรมทันตสาธารณสุข
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    2.5 งานเภสัชกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • การบริหารยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 • กำหนดบัญชียาหลักและควบคุมการจัดซื้อ จัดหา การเก็บรักษา การเบิกยา เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    2.6 งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
 • งานวางแผน ควบคุม การปฏิบัติงานตามแผน
 • งานสาธารณสุขเคลื่อนที่
 • งานเวชระเบียนและสถิติ
 • งานปฐมพยาบาล ฉีดยา ทำแผล ฯลฯ
 • งานเผยแพร่และฝึกอบรมกิจกรรมในส่วนของงาน
 • งานข้อมูลข่าวสารจัดทำระเบียนรายงาน
 • งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานเผยแพร่และฝึกอบรม  งานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย์ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด  

     3.1 งานเผยแพร่และฝึกอบรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
 • งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
 • งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
 • งานประเมินผล
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    3.2 งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ

 • งานด้านสุขศึกษา
 • งานอนามัยแม่และเด็ก
 • งานวางแผนครอบครัว
 • งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
 • งานโภชนาการ
 • งานระบบสุขภาพภาคประชาชน (งานสาธารณสุขมูลฐาน)
 • งานสุขภาพจิต
 • งานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 • งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
 • งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 • งานวางแผน/โครงการ ประสานแผนการส่งเสริมสุขภาพ
 • งานข้อมูลข่าวสารและจัดทำระเบียนรายงาน
 • งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      3.3 งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ

 • งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
 • งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรืออาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
 • งานคลินิกรักษาสัตว์ และควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ทั้งในและนอกสถานที่
 • งานควบคุมการจำหน่ายเนื้อสัตว์และการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
 • งานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 • งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
 • งานชันสูตรโรคสัตว์ และเฝ้าระวังโรคติดต่อสู่คนที่เกิดจากสัตว์ และกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพ 
  ที่เสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
 • งานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
 • งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสัตวแพทย์
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     3.4 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
 • งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 • งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค
 • งานควบคุมและกำจัดแมลงและพาหะนำโรค
 • งานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
 • งานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
 • งานวางแผน/โครงการ และประสานแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานข้อมูลข่าวสารและการจัดทำระเบียนรายงาน
 • งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    3.5  งานป้องกันและบำบัดยาเสพติด  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์และจัดทำโครงการป้องกันยาเสพติด
 • งานสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในการบำบัดรักษา
 • งานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด (สมัครใจ)
 • งานติดตามผลการรักษาผู้ป่วยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด
 • งานให้คำปรึกษาแนะนำผู้ป่วยและครอบครัว/ชุมชน
 • งานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form