เทศบาลเมืองนราธิวาส

e-GP

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

กองคลัง

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง  งานการจัดสรร
เงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 งาน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย

  1. งานธุรการ
  2. ฝ่ายบริหารงานคลัง
  3. ฝ่ายพัฒนารายได้
  4. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกอง ดังต่อไปนี้

- จัดทำเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ ทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล

- ร่าง โต้ตอบ บันทึก  ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์/ตรวจทานหนังสือ

- จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และนอกงบประมาณของกองคลัง

- จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวก

- ดูแลรักษาสถานที่และซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนราชการ

- จัดทำบันทึกซื้อ/จ้างทุกประเภทของกองคลัง

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการต่าง ๆ

- จัดทำการโอนเงินงบประมาณของกองคลัง

- รับ-ส่ง หนังสือราชการทุกประเภท

- รายงานอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างของกองคลังและการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และทำคุณประโยชน์ของพนักงานกองคลัง

- ควบคุมการใช้รถยนต์ของกองคลัง

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมและ รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารงานคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี และงานสถิติการคลัง

    2.1 งานบริหารงานคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- หน้าที่เกี่ยวกับรวบรวมระเบียบต่าง ๆ เก็บและค้นหาระเบียบ สำเนา ดูแลรักษา  

- ควบคุมการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำ

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

     2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          - ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ของหน่วยงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)     

          - การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน

- จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีพัสดุและเครื่องหมายประจำทรัพย์สิน

- จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินทุกประเภท

- จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างทุกวิธี

- จัดทำสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง รวมทั้งแก้ไขสัญญา

- จัดทำทะเบียนคุมสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง

- ดำเนินการเกี่ยวกับการเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพัสดุ

- ตรวจสอบหลักประกันเกี่ยวกับงานพัสดุและทรัพย์สิน

- ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุ

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     2.3 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานตรวจสอบฎีกา ใบสำคัญ เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
- งานควบคุมและจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย
- ตรวจสอบเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงินและการก่อหนี้ผูกพัน
- งานการรับเงินนำส่งเงินการโอนเงินงบประมาณ
- งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท

- งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ

- งานเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน

- จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน ตรวจสอบหลักฐานและใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

- จัดทำบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน

- จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ระบบรายจ่าย ประกอบด้วยการก่อหนี้ผูกพัน   การเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการจัดทำฎีกา รายงาน และทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำทะเบียนคุมเงินรับฝากทุกประเภท ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     2.4 งานสถิติการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
- งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

- งานจัดทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี  และรายงานอื่น ๆ 

- ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดทำทะเบียนควบคุมงบประมาณรายจ่าย

- งานจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เงินสะสม และอื่น ๆ

- งานจัดทำระบบการควบคุมตรวจสอบภายใน

- งานเก็บรักษาฎีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

             ใบสำคัญจ่าย

- จัดทำรายงานทางการเงิน รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส และสถิติต่าง ๆ

- จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ

- จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน

- งานจัดทำเช็คเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน, จัดทำใบถอนเงินฝากธนาคาร  และจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน - จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ระบบบัญชี ประกอบด้วยการจัดทำบัญชีและ     ทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงาน

- งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ

  1. ฝ่ายพัฒนารายได้ หน้าที่ควบคุมดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนารายได้  และงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  

     3.1 งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และ   

  งานจัดหารายได้อื่นๆของเทศบาล

- งานวางแผนจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บรายได้

- งานวางแผน และโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล

- ติดตาม เร่งรัดและวางแผนการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

- งานประเมินและจัดทำหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และรายได้อื่น

- งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

- งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

- งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนด

- วางแผนเสนอแนะการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน

- จัดทำประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      3.2 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

- งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์การเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ

- งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องหรือคำขอของผู้เสียภาษี        คำอุทธรณ์ของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ

- งานพิจารณาการประเมิน และกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

- งานประเมินภาษีและแจ้งผลประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี 

- งานจัดเก็บและรับชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ

- จัดทำฐานรายละเอียดผู้ชำระภาษี (ก.ค.1) จัดทำรายละเอียดลูกหนี้ภาษี (ก.ค.2) จัดทำ   รายละเอียดผู้ชำระรายได้อื่น (ก.ค.3) จัดทำรายละเอียดลูกหนี้รายได้อื่น (ก.ค.4)

- บันทึกข้อมูลการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายในทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)   ของผู้เสียภาษีแต่ละราย

- จัดทำใบนำส่งเงินพร้อมนำส่งเงินทุกวัน

- จัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี

- เก็บรักษาสำเนาใบเสร็จรับเงินทั้งหมดที่ยังมิได้ตรวจสอบ

- จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ระบบรายรับ ประกอบด้วยการรับเงินทุก     ประเภท รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงิน รายงานและทะเบียนต่างๆ

- งานดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล

- เร่งรัด ติดตามการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม รายได้อื่น และลูกหนี้ภาษี ค่าธรรมเนียม และ      รายได้อื่นที่ค้างชำระ

- งานจดทะเบียนพาณิชย์

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  1. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมและ รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ    งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

4.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- จัดทำแผนที่แม่บท แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทั้งระบบเอกสารและระบบสารสนเทศ

- ปรับปรุงแก้ไข รายการข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน 

- สำรวจข้อมูลภาคสนาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน เพื่อปรับข้อมูลในแผนที่ภาษีและ     ทะเบียนทรัพย์สิน

- จัดทำรายงานผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำเดือน

- สำรวจข้อมูลภาคสนาม ตรวจสอบข้อมูลโรงงานต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติงาน และโรงงานทั่วไป   รวมทั้งการแจ้งหยุดผลิตของผู้ประกอบการเพื่อนำมาปรับข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียน   ทรัพย์สิน

- การคัดลอกข้อมูลที่ดินพร้อมทั้งหารหัสประจำแปลงที่ดิน

- ปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1,2,3,4,6,7,13,17)

- จัดทำรายงานตามแบบ 2/1

- จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

- ประสานงานกับที่ดินเพื่อคัดลอกข้อมูลที่ดิน

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    4.2 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- ให้บริการข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการค้นหาตำแหน่งข้อมูล

- บริการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชำระภาษี

- บริการข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน

- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- ประชาสัมพันธ์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- การจัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มสาระบบ 

- รับคำร้องแจ้งเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภ.ด.ส.3)

- ตรวจสอบกรณีที่ผู้ประกอบการแจ้งหยุดกิจการ

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงาน ผู้ประกอบการ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form