เทศบาลเมืองนราธิวาส

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

          มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  งานประสานการทำแผนพัฒนาจังหวัด  งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  งานคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ  งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 งาน 2 ฝ่าย ประกอบด้วย

 1. งานธุรการ
 2. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 3. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

       ซึ่งในแต่ละส่วนรับผิดชอบดำเนินการในส่วนของงานต่างๆ ดังนี้

 1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
 • งานสารบรรณ
 • งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวย
  ความสะดวกในด้านต่างๆ
 • งานประสานเกี่ยวกับการประชุม
 • งานรักษาความสะอาด และความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 • งานการจัดหาและเบิกจ่ายพัสดุ
 • งานการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายของกอง
 • งานด้านการบริหารงานบุคคล
 • งานสวัสดิการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของกอง
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานจัดทำงบประมาณ

            2.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล
 • งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลระยะปานกลาง และแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี
 • งานติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
 • การวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
 • งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • งานศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยปัญหาในด้านการปกครอง การบริหาร และการปฏิบัติงานของเทศบาล
 • งานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทุกระดับ
 • งานกำหนดนโยบาย และรับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
 • งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษ และตามนโยบายของทางราชการ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        2.2 งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ

 • งานรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่จำเป็นในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 • งานเสนอแนะ และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
 • จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 • ควบคุม  ติดตาม  และประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ
 • วิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริการและเผยแพร่วิชาการ และงานบริการข้อมูลข่าวสาร 

       3.1 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
 • งานเผยแพร่ และสนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล
 • งานรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ และทำการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการวางแผนการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
 • งานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
 • งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
 • งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

       3.2 งานบริการข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ

 • รวบรวมข้อมูล สถิติ และข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
 • งานจัดเก็บข้อมูล สถิติ และข้อมูลข่าวสาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • งานให้บริการข้อมูล สถิติ และข่าวสารของเทศบาล และของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
 • งานวิเคราะห์และจัดระบบงานคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเทศบาล
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form