เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กองวิชาการและแผนงาน

          มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
                    โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน ๒ ฝ่าย ประกอบด้วย
                    ๑. งานธุรการ
                    ๒. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
                    ๓. งานนิติกรรมสัญญา
                    ๔. งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เรื่องงบประมาณประจำปี
                    ๕. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
                    ๖. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

                    ซึ่งในแต่ละส่วน รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของงานต่างๆ ดังนี้
               ๑. งานธุรการ มีหน้าที่เกียวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
                    1138515639 งานสารบรรณ
                    1138515639 งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
                    1138515639 งานประสานเกี่ยวกับการประชุม
                    1138515639 งานรักษาความสะอาด และความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                    1138515639 งานจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงิน
                    1138515639 งานการจัดหาและเบิกจ่ายพัสดุ
                    1138515639 งานการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายของกอง
                    1138515639 งานด้านการบริหารงานบุคคล
                    1138515639 งานสวัสดิการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของกอง
                    1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
                    1138515662 งานสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ รวมถึงการรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง
                    1138515662 งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
                    1138515662 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน
                    1138515662 งานให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรทราบ
                    1138515662 งานพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ รวมทั้งการตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อง
                    1138515662 งานตรวจร่าง พิจารณาการจัดทำนิติกรรมสัญญา
                    1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                ๓. งานนิติกรรมสัญญา มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
                    1138515697 งานสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง
                    1138515697 งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
                    1138515697 งานให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรทราบ
                    1138515697 งานพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ รวมทั้งการตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อง
                    1138515697 งานตรวจร่าง พิจารณาการจัดทำนิติกรรมสัญญา
                    1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                ๔. งานตราบัญญัติที่มิใช่เรื่องงบประมาณประจำปี มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
                    1138515756 งานร่างและพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาล กฎ ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
                    1138515756 งานทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ
                    1138515756 งานสอบสวนเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
                    1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                ๕. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานจัดทำงบประมาณ
                   ๕.๑ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515639 งานรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล
                    1138515639 งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลระยะปานกลาง และแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี
                    1138515639 งานติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
                    1138515639 การวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
                    1138515639 งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
                    1138515639 งานศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยปัญหาในด้านการปกครอง การบริหาร และการปฏิบัติงานของเทศบาล
                    1138515639 งานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทุกระดับ
                    1138515639 งานกำหนดนโยบาย และรับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
                    1138515639 งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษ และตามนโยบายของทางราชการ
                    1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                   ๕.๒ งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
                    1138515662 งานรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่จำเป็นในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณเพิ่มเติม (ถ้ามี)
                    1138515662 งานเสนอแนะ และให้คำปรึกษา แนะนำเกียวกับการจัดทำงบประมาณ
                    1138515662 จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
                    1138515662 ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ
                    1138515662 วิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
                    1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                ๖. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิขาการ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริการและเผยแพร่วิขาการ และงานบริการข้อมูลข่าวสาร
                   ๖.๑ งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515697 งานเผยแพร่ข่าวสารของทางเทศบาล
                    1138515697 งานเผยแพร่ และสนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล
                    1138515697 งานรวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ และทำการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการวางแผนการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
                    1138515697 งานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
                    1138515697 งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
                    1138515697 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์
                    1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                   ๖.๒ งานบริการข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
                    1138515756 รวบรวมข้อมูล สถิติ และข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
                    1138515756 งานจัดเก็บข้อมูล สถิติ และข้อมูลข่าวสาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
                    1138515756 งานให้บริการข้อมูล สถิติ และข่าวสารของเทศบาล และของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
                    1138515756 งานวิเคราะห์และจัดระบบงานคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเทศบาล
                    1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย