เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

สำนักการศึกษา

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานบริหารการศึกษา  งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ เครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริการข้อมูล
สถิติ งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 ส่วน 1 หน่วย โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 1. ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 2. ส่วนบริหารการศึกษา
 3. ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 4. หน่วยศึกษานิเทศก์
 5. โรงเรียน
 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          ซึ่งในแต่ละส่วน รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของงานต่างๆ ดังนี้

 1. ฝ่ายแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนและโครงการ งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ และงานธุรการ

    1.1  งานแผนและโครงการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการศึกษา
 • จัดทำแผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประเมินผลติดตามแผนงาน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    1.2 งานระบบสารสนเทศ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ

 • งานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทั้งหมด
 • ประเมินและติดตามผลด้านระบบสารสนเทศ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    1.3 งานงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานบริหารงานงบประมาณในแผนงานบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนงานการจัดการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน งานมัธยมขยายโอกาสทางการศึกษา
 • การขอตั้งงบประมาณ
 • การรับและจัดสรรเงินประจำงวด
 • การขอเปลี่ยนแปลงรายการ / การขอกันเงินเหลือจ่าย
 • การบริหารงบประมาณค่าครุภัณฑ์
 • การบริหารงบประมาณค่าเช่าบ้าน
 • การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 • ค่าจัดซื้ออาหารเสริม
 • ค่าซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา
 • ค่าเครื่องเขียนแบบเรียน
 • ค่าก่อสร้างอาคารเรียน
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 • การบริหารงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งของกองและของโรงเรียนในสังกัด
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

       1.4 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานธุรการ งานสารบรรณ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล
 • ร่างโต้ตอบบันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนาพิมพ์ ตรวจทานหนังสือ
 • ดูแลรักษาสถานที่และซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนราชการ
 • จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวก
 • ลงรับฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการ ตลอดจนเงินอื่นๆ ของพนักงาน และฎีกาอื่นๆ ของสำนักการศึกษา
 • ค้นหาติดตามเรื่องราวเอกสารหลักฐาน
 • คัดลอกรายงานต่างๆ
 • สรุปความเห็น ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
 • ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐานหรือระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามรวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • ตรวจสอบปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล
 • ติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาขัดข้องและงานอื่นๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ส่วนบริหารการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายวิชาการ  และฝ่ายกิจการโรงเรียน

     2.1 ฝ่ายวิชาการ หน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิชาการ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

    2.1.1 งานวิชาการ

        - งานวางแผน กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน วินิจฉัย ประสานงานและตรวจสอบควบคุมการ            - ดำเนินงานด้านวิชาการของสำนักการการศึกษา สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

        - งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านวิชาการ

        - งานจัดเก็บข้อมูลสถิติทางการศึกษาและการทดลองวิจัยทางด้านการศึกษา

        - งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ

        - งานเผยแพร่และแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ

        - งานประสานงานในการดำเนินการด้านการศึกษากับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

        - งานจัดทำรายงานการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด

        - การส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน

        - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

        2.1.2 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

        - งานวางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน งานวินิจฉัย สั่งการ ประสานงานและตรวจสอบ              ควบคุมการดำเนินการ

        - งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ทั้งด้านการบริการและส่งเสริม              ทางด้านการบริหารทั่วไป และด้านวิชาการ

        - งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา และการทดลองวิจัยทางการศึกษา

        - ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

        - งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ

        - งานประสานงานในการดำเนินงานทางการศึกษา กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

        - งานจัดทำรายงานในการดำเนินงานทางการศึกษา  และสถิติของชั้นเรียน   

        - งานรวบรวมและบันทึกข้อมูลทางการศึกษาของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ              การศึกษา

        - งานข่าวและเผยแพร่เกี่ยวกับจัดทำเอกสารข่าว เช่น สารประชาสัมพันธ์ วารสาร แผ่นพับ            - รวบรวมข่าวเกี่ยวกับการศึกษาของเทศบาล จากโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน

        - สรุปข่าวทางการศึกษา ส่งสื่อมวลชน ทั้งในท้องถิ่นส่วนกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

        - ประสานการทำข่าวกับสื่อมวลชน

        - บันทึกจัดเก็บภาพกิจกรรมต่างๆ นำออกเผยแพร่แก่ประชากรและกลุ่มมวลชนร่วมกิจกรรม              นิทรรศการเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ และเวลามีงานนิทรรศการทางการศึกษาในสังกัดและ                ต่างจังหวัด

        - ตรวจ ตัดข่าวประจำวัน จากหนังสือพิมพ์ ข่าวเกี่ยวข้องกับการศึกษา/การปฏิรูปการศึกษา/ข่าว              เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา ข่าวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญทางการศึกษา

            - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          2.1.3 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

        - งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา วางแผนกำหนดแนวทางการนิเทศการศึกษา           และพัฒนาหลักสูตร วินิจฉัยสั่งการ กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานในงานศึกษานิเทศก

        - งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา

        - งานวิจัยทางการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

        - งานการให้บริการทางการศึกษาทั่วไป เกี่ยวกับการนิเทศและให้คำปรึกษาและแนะนำปัญหา
          ทางวิชาการ

        - งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน   

        - งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษา การประชุม อบรม สัมมนาและประสานงาน          ให้บริการทางด้านวิชาการ

        - งานค้นคว้า ทดลองและเผยแพร่ เทคนิควิทยาการแผ่นใหม่ทางการศึกษา

        - งานเผยแพร่และแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพของนักเรียน

        - งานวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา

        - งานรายงานและประเมินผล ตลอดจนรวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา

        - งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสาร ระเบียบและข้อบังคับการจัดการศึกษา

        - งานสถิติและวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษา

        - งานพัฒนาการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษา

        - งานรวบรวมรายงานเกี่ยวกับสถิติข้อมูลทางการประเมินผลทางการศึกษา

        - งานติดต่อประสานงานทางวิชาการ

        - งานสถิติข้อมูลจำนวนโรงเรียน ครู และนักเรียน

        - งานกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ              มอบหมาย

    2.2 ฝ่ายกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน 

          2.2.1 งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

        - งานวางแผนระบบการศึกษาระดับปฐมวัย

        - งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาระดับปฐมวัย

        - งานประสานงานในการดำเนินงานทางการศึกษาระดับปฐมวัยกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

        - งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

        - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

           2.2.2 งานโรงเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

        - งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน

        - งานการวิเคราะห์ การวิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม

        - งานติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะ และวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน         เป็นรายบุคคล

        - การจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ

        - งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ

        - งานตรวจสอบสถานที่ ที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย

        - งานแนะนำ ตักเตือน ห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม แล้วรายงานเสนอ              ผู้บังคับบัญชา  หรือตัวนักเรียนมาสอบสวน

        - งานประกาศ แจ้งความตามรายการสำรวจเด็กตาม พ.ร.บ.ประถมศึกษาภาคบังคับ

        - วิเคราะห์ วิจัย สาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม

        - ประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

        - งานติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะ และวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน        เป็นรายบุคคล

        - จัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ

        - งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตร และใบสุทธิ

        - งานลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ

        - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        - งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติ            ประถมศึกษา

        - งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

        - การย้ายเข้า-ย้ายออกของนักเรียนทั้ง 6 โรงเรียน

        - พิจารณาจัดตั้งและยุบ-เลิกโรงเรียน

        - งานตรวจสอบหลักฐานและเอกสารโรงเรียน

        - งานดูแลโรงเรียน

        - งานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน

        - งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน

        - งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียนและมูลนิธิต่างๆ การจัดทำตั้งกรรมการศึกษาของ             โรงเรียน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

        - งานขยายโอกาสทางการศึกษาและงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

        - งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ กฎ ระเบียบและนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการ              ดำเนินการงานโรงเรียน

        - งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

        - งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
  ในหน้าที่ของฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

              3.1 ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และงานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา และงานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม  

                    3.1.1 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                        - การรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสารเอกสารต่างๆ แก่เยาวชนและประชาชน

                        - งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

                        - งานห้องสมุดประชาชน

                       - งานการศึกษานอกระบบรูปแบบต่างๆ

                       - งานวางแผน  มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาใน   ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

                       - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                    3.1.2 งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                        - งานวิเคราะห์และสำรวจความต้องการด้านอาชีพ

                        - งานฝึกอบรมและส่งเสริมด้านอาชีพ

                        - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                    3.1.3 งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                        - งานส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ

                        - จัดศูนย์แสดงงานต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้

                        - งานปรับปรุงห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

                        - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                      3.1.4  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                          - การจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณของงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

                          - งานพัฒนาเยาวชน

                          - การจัดตั้งศูนย์เยาวชน การแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมเยาวชน และระเบียบเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน

                          - การฝึกอบรมเยาวชน

                          - การจัดงานวันเยาวชน

                          - งานวันเด็กแห่งชาติ

                          - รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานสันทนาการของเทศบาลและโรงเรียน

                          - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                     3.1.5  งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                          - งานส่งเสริมการกีฬา 

                          - งานสนับสนุนการเล่นกีฬา

                          - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                      3.1.6  งานกิจการศาสนา  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                          - งานส่งเสริมกิจการทางศาสนา และวันสำคัญๆ ทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา   วันฉัตรมงคล ฯลฯ

                           - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       3.1.7  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                           - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม วันสำคัญต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอกระทง ฯลฯ

                           - สนับสนุนและจัดโครงการเพื่อส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

                           - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ

             - งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา

             - งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา

              - งานวิจัยทางการศึกษา

              - งานพัฒนาหลักสูตร

              - งานการให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ 

              - งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน

              - งานวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา

              - งานส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานการศึกษา

              - งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

              - จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา

              - งานด้านค้นคว้าทดลองและเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่และให้บริการทางการศึกษา

              - การรายงานผลวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

              - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. โรงเรียน   มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับให้ความรู้และส่งเสริมการศึกษาและอื่นๆ ซึ่งประกอบด้ว

              - โรงเรียนเทศบาล  1 (ถนนภูผาภักดี)

              - โรงเรียนเทศบาล  2 (บ้านเละฮิเล)

              - โรงเรียนเทศบาล  3 (บ้านยะกัง)

              - โรงเรียนเทศบาล  4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ)

              - โรงเรียนเทศบาล  5 (วัดประชาภิรมย์)

              - โรงเรียนเทศบาล  6 (ถนนโคกเคียน)

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

              - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต

              - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดประจำจังหวัด 

              - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยามาอียาอัลยากานี

              - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ)

              - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)

              - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยุมอียะห์ (กำปงปายง)