เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สำนักการศึกษา

สารบัญ

               มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์แลเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
               โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๒ ส่วน หน่วยศึกษานิเทศก์และโรงเรียน
               ๑. ฝ่ายแผนงานและโครงการ
               ๒. ส่วนบริหารการศึกษา
               ๓. ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
               ๔. หน่วยศึกษานิเทศก์
               ๕. โรงเรียน
               ซึ่งในแต่ละส่วน รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของงานต่างๆ ดังนี้
          ๑. ฝ่ายแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนและโครงการ งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ และงานธุรการ
               ๑.๑ งานแผนและโครงการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     : : งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการศึกษา
                     : : จัดทำแผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประเมินผลติดตามแผนงาน
                     : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๑.๒ งานระบบสารสนเทศ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
                     : : งานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทั้งหมด
                     : : ประเมินและติดตามผลด้านระบบสารสนเทศ
                     : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๑.๓ งานงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     : : งานบริหารงานงบประมาณในแผนงานบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานมัธยมขยายโอกาสทางการศึกษา
                     : : การขอตั้งงบประมาณ
                     : : การรับและจัดสรรเงินประจำงวด
                     : : การขอเปลียนแปลงรายการ / การขอกันเงินเหลือจ่าย
                     : : การบริหารงบประมาณค่าครุภัณฑ์
                     : : การบริหารงบประมาณค่าเช่าบ้าน
                     : : การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
                          - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม 
                          - ค่าซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา
                          - ค่าเครื่องเขียนแบบเรียน
                          - ค่าก่อสร้างอาคารเรียน
                          - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
                     : : การบริหารงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งของกองและของโรงเรียนในสังกัด
                     : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๑.๔ งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     : : งานธุรการ งานสารบรรณ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล
                     : : ร่างโต้ตอบบันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนาพิมพ์ ตรวจทานหนังสือ
                     : : ดูแลรักษาสถานที่และซ่อมแซมทรัพยสินของส่วนราชการ
                     : : จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวก
                     : : ลงรับฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการ ตลอดจนเงินอื่นๆ ของพนักงาน และฏีกาอื่นๆ ของกองคลัง
                     : : ค้นหาติดตามเรื่องราวเอกสารหลักฐาน
                     : : คัดลอกรายงานต่าง ๆ
                     : : สรุปความเห็น ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
                     : : ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐานหรือระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
                     : : ติดตามรวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
                     : : ตรวจสอบปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล
                     : : ติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาขัดข้องและงานอื่นๆ
                     : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๒. ส่วนบริหารการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ และฝ่ายกิจการโรงเรียนและวิชาการ
               ๒.๑ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ และวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
                    ๒.๑.๑ งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     : : การพิจารณาความดีความชอบพนักงานครูเทศบาลและกองการศึกษา
                     : : จัดทำหลักฐาน ตรวจสอบ เรื่องปลดเกษียณ การขอรับบำเหน็จบำนาญ
                     : : จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกฏหมายและหลักฐานของงาน
                     : : การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                     : : งานดำเนินการทางวินัย และร้องทุกข์
                     : : รายงานการเปลี่ยนแปลงประวัติพนักงานครูและลูกจ้าง
                     : : การลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ ของพนักงานครูและลูกจ้าง
                     : : วางแผนบุคลากรทางการศึกษา
                     : : งานประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี
                     : : งานจัดทำและตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือน พนักงานครูเทศบาล ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งภารโรง) (จ.๑๘) ประจำปี และบัญชีขอถือจ่ายชั่วคราว (จ.ย่อย) ระหว่างปี ตามแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น จัดทำแผน สรุปยอดเงินงบประมาณอัตราเงินเดือนที่ขอถือจ่ายเงินเดือนเพิ่มระหว่างปี หรือเงินเพิ่มทุกกรณี การสรุปยอดอัตราเงินเดือน การจัดทำสถิติ เงินเดือนครู
                     : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๒.๑.๒ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     : : งานวางแผนอัตรากำลังบุคลากรของพนักงานครูเทศบาล
                     : : การรายงานทะเบียนประวัติของพนักงานครูเทศบาล
                     : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๒ ฝ่ายกิจการโรงเรียน และวิชาการ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร และงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
                    ๒.๒.๑ งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     : : งานวางแผนระบบการศึกษาระดับปฐมวัย
                     : : งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
                     : : งานประสานงานในการดำเนินงานทางการศึกษาระดับปฐมวัยกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                     : : งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
                     : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๒.๒.๒ งานโรงเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     : : งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน
                     : : งานการวิเคราะห์ การวิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
                     : : งานติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะ และวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล
                     : : การจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ
                     : : งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
                     : : งานตรวจสอบสถานที่ ที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย
                     : : งานแนะนำ ตักเตือน ห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม แล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา หรือเรียกตัวนักเรียนมาสอบสวน
                     : : งานประกาศ แจ้งความตามรายการสำรวจเด็กตาม พ.ร.บ.ประถมศึกษาภาคบังคับ
                     : : วิเคราะห์ วิจัย สาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
                     : : ประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                     : : งานติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะ และวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล
                     : : จัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ
                     : : งานเกียวกับทะเบียน ประกาศนียบัตร และใบสุทธิ
                     : : งานลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ
                     : : งานลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ
                     : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                     : : งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
                     : : งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
                     : : การย้ายเข้า-ย้ายออกของนักเรียนทั้ง ๖ โรงเรียน
                     : : พิจารณาจัดตั้งและยุบ -เลิกโรงเรียน
                     : : งานตรวจสอบหลักฐานและเอกสารโรงเรียน
                     : : งานดูแลโรงเรียน
                     : : งานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
                     : : งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน
                     : : งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียนและมูลนิธิต่างๆ การจัดทำตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
                     : : งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ กฎ ระเบียบและนโยบายของทางราชการ อันเกี่ยวกับการดำเนินการงานโรงเรียน
                     : : งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
                     : : งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                     : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๒.๒.๓ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร มีหน้าที่เกียวกับ
                     : : งานวางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน งานวินิจฉัย สั่งการ ประสานงานและตรวจสอบควบคุมการดำเนินการ
                     : : งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ทั้งด้านการบริการและส่งเสริมทางด้านการบริหารทั่วไป และด้านวิชาการ
                     : : งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา และการทดลองวิจัยทางการศึกษา
                     : : ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
                     : : งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ
                     : : งานประสานงานในการดำเนินงานทางการศึกษา กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                     : : งานจัดทำรายงานในการดำเนินงานางการศึกษา และสถิติของชั้นเรียน
                     : : งานรวบรวมและบันทึกข้อมูลทางการศึกษาของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
                     : : งานข่าวและเผยแพร่ที่เกี่ยวกับจัดทำเอกสารข่าว เช่น สารประชาสัมพันธ์ วารสาร แผ่นพับ
                     : : รวบรวมข่าวเกี่ยวกับการศึกษาของเทศบาล จากโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน
                     : : สรุปข่าวทางการศึกษา ส่งสื่อมวลชน ทั้งในท้องถิ่นส่วนกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                     : : ประสานการทำข่าวกับสื่อมวลชน
                     : : บันทึกจัดเก็บภาพกิจกรรมต่างๆ นำออกเผยแพร่แก่ประชากรและกลุ่มมวลชน
                     : : ร่วมกิจกรรมนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ และเวลามีงานนิทรรศการทางการศึกษาในสังกัดและต่างจังหวัด
                     : : ตรวจ ตัดข่าวประจำวัน จากหนังสือพิมพ์ ข่าวเกี่ยวข้องกับการศึกษา/ปฏิรูปการศึกษา/ข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา ข่าวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญทางการศึกษา
                     : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย