เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สำนักการช่าง - ๓.๑.๔ งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

สารบัญ

๓.๑.๔ งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานกำจัดมูลฝอยและควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย
                    : : งานกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
                    : : งานปฏิบัติงานกระบวนการเก็บเครื่องมือเครื่องจักรกล เครื่องจักรโรงงาน รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
                    : : งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
                    : : งานควบคุมโรงงานและห้องทดลอง
                    : : งานอาคารและสถานที่
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๓.๑.๕ งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดนำ้เสีย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานออกแบบระบบบำบัดนำ้เสียสำหรับอาคาร โรงงาน สถานประกอบการ ฯลฯ
                    : : งานออกแบบก่อสร้างระบบการระบายนำ้ทั่วไป เช่น ท่อ ทาง รางระบายนำ้ฝน หรือน้ำทิ้ง
                    : : งานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดนำ้เสียให้มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัดนำ้เสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานนำ้ทิ้งก่อนปล่อยน้ำทิ้ง
                    : : งานวิจัยและประเมินผลการจัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดนำ้เสีย ให้บริการข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผน การศึกษา วิเคราะห์ การเจริญเติบโตของประชากร จำนวนผู้ขอ
                     : : อนุญาตต่อท่อเชื่อม การจัดเก็บรายได้ รวมทั้งการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน
                    : : งานรับนำ้เสียจากอาคาร สถานประกอบการต่างๆ ในเขตควบคุมการบำบัดนำ้เสียเข้าระบบบำบัดนำ้เสีย
                    : : งานตรวจสอบระบบบำบัดนำ้เสียของอาคาร สถานประกอบการ มิให้ปล่อยนำ้เสีย ทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น ทะเล คู คลอง ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยนำ้ทิ้งลงท่อสาธารณะ โดยมิได้รับอนุญาต
                    : : งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมนำ้เสียหรือนำ้ทิ้ง การตรวจสอบเอกสารรวมทั้งการสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต
                    : : งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมนำ้เสีย นำ้ทิ้ง รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อต่อเชื่อม
                    : : งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล  อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบำบัดนำ้เสีย
                    : : งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร สถานที่โรงบำบัดนำ้เสีย ท่อนำ้เสีย ท่อระบายน้ำ น้ำฝน ท่อระบายนำ้โสโครก และท่อนำ้ทิ้ง
                    : : งานดูแลรักษาความสะอาดบ่อบำบัดนำ้เสีย การทำความสะอาดล้างลอกท่อรางระบายนำ้เสีย นำ้ฝน หรือนำ้ทิ้ง
                    : : งานตักขยะในบ่อสูบนำ้เสีย บ่อพัก และบ่อดักไขมัน
                    : : งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพนำ้จากโรงบำบัดนำ้เสียและแหล่งนำ้ตามธรรมชาติและแหล่งนำ้ต่างๆ
                    : : ควบคุมการเดินคลอรีนหลังจากบำบัดนำ้เสียจากโรงบำบัดนำ้เสียในนำ้เสียจากแหล่งอื่นๆ
                    : : ควบคุมการใช้สารเคมีต่างๆ ในระบบบำบัดนำ้เสีย
                    : : การควบคุมการตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพนำ้เสีย นำ้ทิ้งจากสถานประกอบการของเอกชนในรายที่น่าสงสัยหรือประชาชนร้องขอ
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                    ๓.๑.๖ งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
                    : : งานตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
                    : : งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
                    : : งานควบคุมการใช้นำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
                    : : งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๓.๑.๗ งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : :  ศึกษาปัญหาด้านการจราจรและขนส่ง วิเคราะห์ วิจัย วางแผนและจัดทำโครงการเสนอแนะการพัฒนาการขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่
                    : :  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผน
                    : :  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดเก็บสถิติข้อมูลการจราจรและขนส่ง สภาพและลักษณะการจราจรเพื่อประกอบการวางแผนจัดระเบียบจราจร และเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
                    : :  การออกแบบรูปแบบการขนส่งประเภทต่างๆ การออกแบบการจราจร เช่น การขยาย การเชื่อมทาง การขยายทางร่วม ทางแยก การปิดเปิดเกาะกลางถนน การเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมและขนส่งให้มีประสิทธิภาพ 
                    : : การกำหนดมาตรฐานเพื่อจัดและควบคุมระบบการคมนาคมและขนส่งทางบกและทางนำ้ การควบคุมการจอดรถยนต์
                    : : การเสนอแนะมาตรฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร
                    : : การวิเคราะห์ วางแผนด้านการคมนาคมและขนส่ง ด้านการจราจร การเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรอันได้แก่ การเดินรถทางเดียว การห้ามจอดรถ การปรับปรุงเครื่องหมายจราจรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
                    : : การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัยการจราจร มาดำเนินการร่วมกันอันจะเน้นการวางระบบการจราจร และแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่
                    : : การวางแผนและออกแบบด้านสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร การควบคุมสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร การติดตั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
                    : : การซ่อมบำรุงรักษา จัดทำและติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์ถนน ได้แก่ ป้ายเครื่องหมายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ของทางและอุปกรณ์ถนนที่เป็นเครื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชน
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย